ผลงานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ) ปี 2023

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ)

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ)
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (17 คน)
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ) 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ)
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (17 คน)
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ) ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ)
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (17 คน)
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ) ปี 2023

Publish Year International Journal 4
2023 exAsle Fagerstrom, exNiklas Eriksson, inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exValdimar Sigurdsson, exNils Magne Larsen, "The relative impact of health communication conveyed via quick response codes: A conjoint experiment among young thai consumers doing grocery shopping", Health Marketing Quarterly, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน 2023, หน้า 206-225
2023 inนายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์, อาจารย์, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, "ความเข้าใจถึงการศึกษาภาวะผู้ประกอบการผ่านการนึกถึงผู้อื่นก่อนตนเองและความเป็นธรรมด้านกระบวนการของผู้ประกอบการไทยต่อภาวะความเป็นสุข", Cypriot Journal of Educational Sciences, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 370-377
2023 exKerdpitak, C., inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์, exHeuer, K., "Business model innovation to network collaboration and knowledge management practices in Thailandโ€™s pharmaceutical industry entrepreneur", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2023, หน้า 347-354
2023 inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effect of brand equity on Thai cosmetic purchasing decisions", Uncertain Supply Chain Management, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 1905-1914
Publish Year National Journal 2
2023 inนางสาวจิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, exตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล, "อิทธิพลของภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการและความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 55-71
2023 exศรโสภฬณห์ พิมพะสาลี, inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมและความตั้งใจซื้อสินค้าข้าวเกษตรอินทรีย์แปรรูปอบกรอบของผู้บริโภค", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 92-108

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2023 inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, inดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล, inดร.กุลวดี แก้วก่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มยูรกาญจน์ เดชกุญชร, อาจารย์, "ข้าวเหนียว เดอกริล : ถอดบทเรียนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ในยุคดิจิทัล", การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 (CRCI 2023), 25 - 26 กรกฎาคม 2023, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2023 exกันตพัษญ์ พาลี, inนายธนินท์ ตีรสวัสดิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความพึงพอใจในการเลือกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงสถานการณ์โควิด-19", The 11th Regional conference on Graduate Research, 8 กรกฎาคม 2023, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&SectionID=11]