ผลงานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ) ปี 2021

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2021 inนางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์, inนางกมลชนก แสนเมือง, อาจารย์, inนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์, "Virtual Tour in the Context of Cultural Tourism in Thailand Under the Outbreak of the Corona Virus 2019", International Journal of Innovative Science and Research Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 35-40
Publish Year National Journal 2
2021 inนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนินท์ ตีรสวัสดิชัย, อาจารย์, "อิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทำงานและความพึงพอใจในงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดนครพนม", วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 12-24
2021 inนายธนินท์ ตีรสวัสดิชัย, อาจารย์, exกรกฏ พุคยาภรณ์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการใช้นวัตกรรมต่อสมรรถนะและความยั่งยืนของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)", วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 122-136

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2021 inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, exBidaisee S, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, "The Development of a Stand Up Paddle Boat (SUP) Activity Model to Promote Sustainable Sports Tourism", The 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT47) , 5 - 7 ตุลาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&SectionID=11]