ผลงานสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา) ปี 2017

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เราจะช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยเป็นผู้อ่านอย่างตื่นตัวได้อย่าง", วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีที่ 9, ฉบับที่ พิเศษ, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 149-159

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2017 inดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Relationship between Leader Communication Skill and Employee Engagement of Kasetsart University, Thailad", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "VOCABULARY RECYCLING: SOME PEDAGOGICAL SUGGESTIONS FROM THE LEXICAL APPROACH", The 5th PSU-USM International Conference on Arts and Sciences, 8 - 9 สิงหาคม 2017, ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 exMrs.Sonezza Ladyanna , inดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเรียนภาษาอินโดนีเซียและภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ", Foreign Professor Communication of Practice project, 21 มิถุนายน 2017, BUSAN สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทบทวนคำศัพท์แบบแปรใช้ใหม่", การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่8, 22 มิถุนายน 2017, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&SectionID=05&BudgetYear=2017]