ผลงานสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา) ปี 2016

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The lexical approach as known and utilized by Thai EFL teachers", International Journal of English Language Education, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน - ตุลาคม 2016, หน้า 17-32
Publish Year National Journal 2
2016 inดร.ธวัชชัย บุญจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติของคำเชื่อมอนุพากย์ที่มาจากคำบอกอดีตกาลในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม", วิจัยราชภัฎพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016
2016 inดร.ธวัชชัย บุญจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWichuta Chompurach, "Factors Affecting English Speaking Abilities A Case Study of the Third Year English Major Students", ศรีวนาลัยวิจัย, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2/2016, พฤศจิกายน 2016, หน้า 137-150

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2016 inนางสาวพีรียา ทักษานันท์, อาจารย์, "การเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตโดยโครงการสอนซ่อมเสริม กรณีตัวอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", The Third International Conference on Language, Innovation, Culture & Education (ICLICE) 2016, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2016, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2016 inดร.ธวัชชัย บุญจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววราภรณ์ พ่วงบุตร์, อาจารย์, "การขาดประสิทธิภาพของการแปลภาษาอังกฤษบนป้ายโฆษณาและสัญลักษณ์ต่างๆ", การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และ นานาชาติ ครั้งที่ 7 , 23 มิถุนายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 inนางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์, inนายโปรยชัย กล้าขยัน, อาจารย์, inดร.ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์, "THE FACTOR ANALYSIS AFFECTING ON SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT AT NONG HAN LAKE, THAILAND", THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT 2016, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.ธวัชชัย บุญจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิชาภัทร บุญหนุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Analysis of Errors of the Written English Essays: A Case study", RSU International Research Conference 2016, 29 เมษายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&SectionID=05&BudgetYear=2016]