ผลงานสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา) ปี 2015

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คลังข้อมูลคำศัพท์: ข้อเสนอแนะด้านการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 141-172

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีการสอนภาษาแบบเน้นศัพท์: จุดเน้นที่วงจรการรู้าคำศัพท์", การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2558, 26 - 27 มีนาคม 2015, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&SectionID=05&BudgetYear=2015]