ผลงานสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา) ปี 2021

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2021 inนางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์, inนางกมลชนก แสนเมือง, อาจารย์, inนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์, "Virtual Tour in the Context of Cultural Tourism in Thailand Under the Outbreak of the Corona Virus 2019", International Journal of Innovative Science and Research Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 35-40
2021 inนายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยา, อาจารย์, "Self-Perceptions of Non-Native Students in an Undergraduate TESOL Program", English Language Teaching, ปีที่ 14, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 58-71
2021 inนางสาวประภาพร สมภักดี, อาจารย์, inนางสาววิชุตา ชมภูราษฏร์, อาจารย์, inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์, inนางสาวศิรประภา โคตรมุงคุณ, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้วิธีเมทริกซ์ในห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในระหว่างการระบาดใหญ่ของโควิด -19 กรณีศึกษาของชั้นเรียนระดับปริญญาตรีในประเทศไทย", English Language Teaching, ปีที่ 14, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 12-23
2021 inนางสาววิชุตา ชมภูราษฏร์, อาจารย์, "“Please Let me Use Google Translate”: Thai EFL Students’ Behavior and Attitudes toward Google Translate Use in English Writing", English Language Teaching, ปีที่ 14, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 23-35
Publish Year National Journal 1
2021 inดร.ธวัชชัย บูญจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "STRATEGIES USED IN VOCABULARY LEARNING OF UNIVERSITY STUDENTS", วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 18-34

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2021 inนางกมลชนก แสนเมือง, อาจารย์, "Using four-word lexical frame in pedagogical applications for public health undergraduate students", BAAL/Cambridge University Press online seminar Corpora in Applied Linguistics: Broadening the Agenda, 15 - 16 เมษายน 2021, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&SectionID=05]