ผลงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร ปี 2022

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Contribution to resource, administration, and public entrepreneurship on organizational development of local organization", Journal of Management Information and Decision Science, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 1-11
2022 inนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มุมมองของผู้บริโภคไทยต่อระดับจริยธรรมทางการตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภค", Humanities and Social Sciences Letters, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, หน้า 213-222
Publish Year National Journal 3
2022 exนภพร ทัศนัยนา, inนางสาวอรนภา ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการส่งเสริมกีฬาจากกีฬาพื้นฐานสู่กีฬาอาชีพสำหรับประเทศไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ , ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 154-165
2022 inนางสาวอรนภา ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ถอดบทเรียนการจัดการกิจกรรมเดิน-วิ่งเสมือนจริงสะสมระยะทางเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาโครงการนนทรีอีสานเวอร์ชวลรัน ซีซั่น 1", วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 91-104
2022 inนางสาวภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณ, อาจารย์, exชลัท ประเทืองรัตนา, "ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนภายในสถานศึกษา", วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2022, หน้า 580-595

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50]