ผลงานสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ปี 2021

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 2
2021 inนายณัฐชัย โปร่งมณี, อาจารย์, inนายอมรเดช นวลมณี, อาจารย์, inดร.วรรณภา ภักดี, อาจารย์, inนายโกศล จันทรเสนา, อาจารย์, "Permeability Investigation of Compacted Bentonite-Treated Lateritic Soil Liner Using a Consolidation Test", วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-5
2021 inดร.วรรณภา ภักดี, อาจารย์, "วิธีกำลังสองน้อยที่สุดสองขั้นแบบปรับปรุงสำหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบการถดถอยไม่เชิงเส้นเมื่อความคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธ์", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=49&SectionID=05]