ผลงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2021

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2021 inนายณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว, อาจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, exจักรกฤษณ์ ประจงมูล, "Performance of Heuristic Priority Rule for Multiskilled Resource-Constrained Scheduling", International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 633-642
2021 exChutipat Foyhirun, inนายธนสิทธิ์ พรหมพิงค์, อาจารย์, "Future hydrological drought hazard assessment under climate and land use projections in Upper Nan River Basin, Thailand", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2021, หน้า 781-790
Publish Year National Journal 3
2021 inนางสาวบุราฉัตร กิตติกรจรัส, อาจารย์, exนุฮ์ เหร่าหมัด, exกฤติน เปี่ยมปรีชารัตน์, exมนต์สิทธิ์ งามทรัพย์, inดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กำลังรับแรงดัดของแผ่นซีเมนต์เส้นใยที่ใช้เศษแผ่นยิปซัมนำกลับมาใช้ใหม่แทนที่มวลรวมละเอียดบางส่วน", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 68-78
2021 inนายธนพล ญาณวีรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวบุราฉัตร กิตติกรจรัส, อาจารย์, exเพ็ญนภา ภาควัตร, exฐิติพงศ์ ปล้องพันธุ์, inดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อัตราส่วนผสมที่มีผลกระทบต่อสมบัติการไหล ความหนืด และแรงเสียดทานภายในของมอร์ตาร์ไหลได้", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 409-426
2021 inนายวิทยา ศรีสมบูรณ์, อาจารย์, inนายณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว, อาจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, exโสภณ วีระวัฒนยิ่งยง, "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการย่อยของทางหลวง", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 11-23

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2021 inนายธนสิทธิ์ พรหมพิงค์, อาจารย์, inนางสาวชุติภัทร์ ฝอยหิรัญ, อาจารย์, "ASSESSMENT OF FUTURE DROUGHT HAZARD TO AGRICULTURAL AREA IN MUN RIVER BASIN, THAILAND", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26, 23 - 25 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exวัชรวีร์ วัฒนาดิลกกุล, inดร.สุริยน เปรมปราโมทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กมล อมรฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์แผ่นดินไหวของโครงสร้างทางรถไฟฟ้ายกระดับต่อแรงกระทำแผ่นดินไหวโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 2 มิติและ 3 มิติในโดเมนเวลา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26, 23 - 25 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=07]