ผลงานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2024

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (18 คน)
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (18 คน)
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2024

Publish Year International Journal 1
2024 inนายปิยภัทร ศิรธารโสภณ, อาจารย์, exKim, W., exBarry, N., exChatterjee, D., exSantoso, S., "Optimal Power Flow for Unbalanced Three-Phase Microgrids Using an Interior Point Optimizer", Energies, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20232021 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=05]