ผลงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2022

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2022 inนายอบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKan Komanee, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Expansion heat release and thermal efficiency of acetone-butanol-ethanol-diesel blended fuel (ABE20) combustion in piston engine", Fuel, ปีที่ 309, ฉบับที่ 122214, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 122214-1-4
2022 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAsst. Prof. Dr.Pitak Promthaisong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Thermal performance augmentation in round tube with louvered V-winglet vortex generator", International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 121913-1-18
2022 exC.Thianpong, exK.Wongcharee, exH.Safikhani, exS.Chokphoemphun, exA.Saysroy, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exS.Eiamsa-ard, "Multi objective optimization of TiO2/water nanofluid flow within a heat exchanger enhanced with loose-fit delta-wing twisted tape inserts", International Journal of Thermal Sciences, ปีที่ 172, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 107318-1-12

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=03]