ผลงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2024

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2024

Publish Year International Journal 5
2024 exThianpong, C., exPromvonge, P., inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exPromthaisong, P., exNakhchi, M.E., "Numerical heat transfer study of square duct equipped with novel flapped V-baffles", International Journal of Thermal Sciences, ปีที่ 197, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024
2024 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, รองศาสตราจารย์, "Calculation of optimum interstage pressure of two-stage CO2 compression using cubic equations of state", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 1-10
2024 exShukur, Z.M., exNeamah, R.A., exAbdulsamad, H.J., exAl-Ansari, L.S., inนางสาวสุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CALCULATING THE NATURAL FREQUENCY OF PRE-TWISTED BEAM", Journal of Engineering and Sustainable Development, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 1-16
2024 exPromvonge, P., exPromthaisong, P., inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exNakhchi, M.E., "Thermal effectiveness enhancement in heat exchange tube using louver-punched V-baffles", International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 225, มิถุนายน 2024
2024 exPrasitwuttisak, S., inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exApinyauppatham, K., exPoomparnich, K., exInglam, S., "Clinical challenges of biomechanical performance of narrow-diameter implants in maxillary posterior teeth in aging patients: A finite element analysis", PLoS ONE, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024, หน้า 1-17

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222021 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=03]