ผลงานคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 2022

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

3

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 21
2022 inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชญาดา หอมหวล , exณัฐกานต์ แสนเสนา, exยิ่งยศ ภู่อาภรณ์, exณรงค์ จันทร์เล็ก , exรุ่งทิวา ภู่อาภรณ์ , "Synthesis and Characterization of reduced graphene oxide/cobalt sulfide heterostructure as the visible-light-driven photocatalysts", Thin Solid Films, ปีที่ 741, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 139041
2022 inนายณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWatcharin Chartbupapan, ex Kamsing Nonlaopon, ex Kanit Mukdasai, "The Lyapunov-Razumikhin theorem for the conformable fractional system with delay", AIMS Mathematics, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 4795-4802
2022 inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWongkattiya, N., exBuaban, K., inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, exSuttiarporn, P., inดร.สุวพร เหลืองขมิ้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Variation in the Antibacterial and Antioxidant Activities of Essential Oils of Five New Eucalyptus urophylla S.T. Blake Clones in Thailand", Molecules, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exMongkol Dangsunthonchai, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, exKampanart Theinnoi, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Nanoparticle Components and Number-Size Distribution of Waste Cooking Oil-Based Biodiesel Exhaust Gas from a Diesel ParticulateFilter-Equipped Engine", ACS Omeaga, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 3384-3394
2022 exSarapon Thitipatanapong, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, exKampanart Theinnoi, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Insight into Nanoparticle-Number-Derived Characteristics of Precharged Biodiesel Exhaust Gas in Nonthermal Plasma State", ACS Omega, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 5376-5384
2022 exJem-Kun Chen , exHsiang-Ya Huang, exCheng-Wei Tu, exLi-Ting Lee, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exChih-Feng HUANG, "SI ATRP for the Surface Modifications of Optically Transparent Paper Films Made by TEMPO-Oxidized Cellulose Nanofibers", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2022, หน้า 946
2022 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exOrnthiwa Jaroensuk , exAnchan Khankhuean, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exNatee Srisawat, exAutchara Pangon, exRattanaphol Mongkholrattanasit, exPongthipun Phuengphai, exAmnuay Wattanakornsiri, exChih-Feng HUANG, "A Comprehensive Evaluation of Mechanical, Thermal, and Antibacterial Properties of PLA/ZnO Nanoflower Biocomposite Filaments for 3D Printing Application", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 600
2022 inนางสาวชโลธร ชูทอง, อาจารย์, exShih, T.K., "Tech-Talk-Sum: fine-tuning extractive summarization and enhancing BERT text contextualization for technological talk videos", Multimedia Tools and Applications, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2022 inนางสาวสุรีย์ ทองวณิชนิยม, อาจารย์, inนางสาวสุนันท์ กิจจารุวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSomkiat Phornphisutthimas, "Production of biomaterials from seafood waste for application as vegetable wash disinfectant", Heliyon, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า e09357
2022 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exIntaramongkol, N., exKanjanaphong, N., exPonjaroen, K., exSriwiset, W., exMongkholrattanasit, R., exWongwachirakorn, P., exLin, K.-Y.A., exHuang, C.-F., "Study of the Enhancements of Porous Structures of Activated Carbons Produced from Durian Husk Wastes", Sustainability (Switzerland), ปีที่ 14, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2022
2022 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exPhae-ngam, W., exKohmun, K., "Effects of temperature and moisture on phase transition of Anadara granosa shells", Materials Today: Proceedings, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022
2022 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์, inดร.ชนาภา คงมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Composition Dependence of Structural, Optical, Magnetic and Photodegradation Properties of Nanocrystalline NiO/CuO Heterostructured Powders", Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, ปีที่ 219, ฉบับที่ 16, สิงหาคม 2022, หน้า 2200072-1-2200072-18
2022 exนายธนบัตร พรมจันทร์, exธนัสถา รัตนะ, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Kinetic Study of Tetrakis(Dimethylamido)Titanium and Titanium Tetrachloride Adsorption on a Silicon Surface in Atomic Layer Deposition: A DFT Calculation", Integrated Ferroelectrics, ปีที่ 225, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2022, หน้า 93-103
2022 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exTeanchai, K., exChamchoi, N., "The physical properties of substrate cultures: A preliminary characterization", Materials Today: Proceedings, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022
2022 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exTeanchai, K., exJitchot, N., exChamchoi, N., "The comparison of ozone production with oxygen concentration and feed gas flow rate at atmospheric pressure", Materials Today: Proceedings, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022
2022 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exTeanchai, K., exChamchoi, N., "Quality assessment of different ozone treatments to extend shelf-life of banana (Musa acuminata)", Materials Today: Proceedings, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022
2022 exนายธนบัตร พรมจันทร์, exTanattha Rattana, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Kinetic study on initial surface reaction of titanium dioxide growth using tetrakis(dimethylamino)titanium and water in atomic layer deposition process: Density functional theory calculation", Chemical Physics, ปีที่ 562, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2022, หน้า 11653-1-10
2022 inดร.อัมภิกา บุญมี, อาจารย์, "Maximal Intra-regular Submonoids and Relationship between Some Regular Submonoids of HypG(n)", International Journal of Mathematics and Computer Science, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 41-50
2022 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Structural, Degree of Inversion, and Magneton Number Studies on Fe3+-Substituted MAl2O4 (M = Ni, Cu, Zn) Spinel Powders: The Evidence for Local Site Exchange of Cation and Magnetization Increment", Physica Status Solidi (B) Basic Research, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022
2022 inดร.กรณ์พงศ์ ชลศิริพงษ์, อาจารย์, exผศ. ดร.เอกพงษ์ ดวง, exรศ. ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม, exรศ. ดร.จูลิน ลิคะสิริ , "Habitat Destruction and Restoration in Relation to Extinction and Survival of Species in Competitive Communities", Applied Sciences , ปีที่ 12, ฉบับที่ 17, สิงหาคม 2022, หน้า 8693
2022 exศราวุธ พั้วป้อง, inดร.อัมภิกา บุญมี, อาจารย์, "Maximal left regular submonoids and right regular submonoids of HypG (n)", Journal of Algebra and Applied Mathematic, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กันยายน 2022, หน้า 167-181
Publish Year National Journal 1
2022 inดร.ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อดิจิทัล ต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยว ในบทบาทของความเชื่อมั่นในข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต", วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 50-60

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2022 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPawin Wittayasirikul, "Predictive maintenance using AI for Motor healthprediction system", The 2022 International Electrical Engineering Congress (iEECON2022), 9 - 11 มีนาคม 2022, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 15
2022 exธัญญารัตน์ ใจเป็นใหญ่, exชลิตา สุขทองแท้, inนางสาวสุชาดา ชมจันทร์, อาจารย์, "ระบบสรรหาบุคลากร", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 , 24 กุมภาพันธ์ 2022, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exชลิตา สุขทองแท้, exธัญญารัตน์ ใจเป็นใหญ่, inนางสาวสุชาดา ชมจันทร์, อาจารย์, "ระบบจัดการทรัพย์สิน", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10, 24 กุมภาพันธ์ 2022, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exชนัญชิดา ชายผา, exมงคล ยางก้อน, exอภิวรรธน์ เหยน้อย, inดร.บุญชู จิตนุพงศ์, อาจารย์, "การติดตามผู้สัมผัสแบบดิจิทัลเพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดในสถานการณ์โควิด19", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10, 24 กุมภาพันธ์ 2022, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exรัชพล ชาลี, exรัตนบดินทร ทบด้าน, exอภิรักษไมตรีจิตต์, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในไลน์การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2), 24 กุมภาพันธ์ - 24 มิถุนายน 2022, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exฐิติภาคย์ สดชื่น, exธนาพร ไม่มีขลาด, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์หาความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2), 24 กุมภาพันธ์ 2022, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exอัญธารีย์ ประทุมเมศร, exเก็จมณี นามสงวน, exคัทลียา ทัศนพาณิชย์, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์สาเหตุและระดับความรุนแรงของการเกิดสิวด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2), 24 กุมภาพันธ์ 2022, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exจารุวัฒน์ เชื้ออินทร์, exไพทูรย์ ปานสีสอาด, exสุธาทิพย จ้อยทรัพย์, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ข้อมูลโรค และแมลงศัตรูในพริกหยวก โดยการใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2), 24 กุมภาพันธ์ 2022, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exศิวกร สุทธโสม, exพาณิดา เรือนทอง, exจิรเดช เตยอ่อน, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2), 24 กุมภาพันธ์ 2022, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exชนัญชิดา ชายผา, exมงคล ยางก้อน, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการกลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยของนักศึกษา", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2), 24 กุมภาพันธ์ 2022, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exกิตติ พิสมัย, exพีรพล อ้นมณี, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบพยากรณ์สุขภาพและดูความผิดปกติจากเซนเซอร์ของเครื่องจักร", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2), 24 กุมภาพันธ์ 2022, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exกฤษดา แก้วโสนด, exกลทีป์ วิศวโยธานันท์, exชิติพัทธ์ ศรีสุโข, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดแยกระดับความสุกของกล้วยบางชนิดด้วยการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2), 24 กุมภาพันธ์ 2022, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exฐาชัย มณีชัย, exธนวิชญ์ ศรีพฤทธิยานนท์, exพีรพัฒน์ ทักษิณ, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แอพพลิเคชั่นเตือนภัยอเนกประสงค์", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2), 24 กุมภาพันธ์ 2022, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exรุจิรา เกษมสุข, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบอนุมัติงาน", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2), 24 กุมภาพันธ์ 2022, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exกัณหา งิ้วออก, exวัชระ น้อยศรีพันธ์, exวีรชิทธิ์ พนาสิทธิ์, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เว็บแอปพลิเคชันช่วยดูแลผู้ป่วยโรคโควิด", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2), 24 กุมภาพันธ์ 2022, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exจันทร์นภา เริงสำราญ, exนภัสวรรณ จันทะวงค์, exเรณุกา มาติน, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบคัดกรองโควิด-19", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2), 24 กุมภาพันธ์ 2022, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820132010 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46]