ผลงานสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ ปี 2022

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ ปี 2022

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ ปี 2022

Year:

<< 20222021 >>
Publish Year International Journal 4
2022 inดร.ชยพจน์ ลีอนันต์, อาจารย์, "COVID-19 Response Strategies for Small Hotel Enterprises: A Case Studyof Pattaya City, Thailand", International Journal of Special Education, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 7010-7025
2022 inดร.ชยพจน์ ลีอนันต์, อาจารย์, "The Importance of Frequent Flyer Programs: An In-depth Analysis", Journal of Aerospace Technology and Management, ปีที่ 14, ฉบับที่ -, เมษายน 2022, หน้า 1-15
2022 inดร.ชยพจน์ ลีอนันต์, อาจารย์, exProfessor Therdchai Choibamroong, Ph.D., exBoonnawat Srikhwan, "Promoting Tourism Marketing and Service Quality in Thailand’s Secondary Tourism Cities", Journal of Environmental Management and Tourism, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, กันยายน 2022, หน้า 1595-1602
2022 inดร.ชยพจน์ ลีอนันต์, อาจารย์, "New Normal Creative Pop-Culture Tourism Promotion in Lanna Tourism Cluster for Chinese Tourists", International Journal of Professional Business Review, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2022, หน้า 1-15
Publish Year National Journal 1
2022 inดร.ชยพจน์ ลีอนันต์, อาจารย์, "แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 1-12

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2022 >>
Publish Year International Conference 1
2022 inดร.ชยพจน์ ลีอนันต์, อาจารย์, "Local Policy Recommendations to Promote New Normal Pop-Culture Tourism: A Case Study of Chiang Mai, Thailand", International Conference on Social Science, Arts, Business and Education (ICSABE), Geneva, Switzerland, 16th June, 2022 , 16 มิถุนายน 2022, เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=45&SectionID=14]