ผลงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ปี 2011

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2011 >>
Publish Year National Conference 1
2011 exธิลักษณ์ จันทร์ส่องศรี, exพัชราพรรณ ประยุติยา, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inนายธีระนันท์ บัวเพ็ชร, inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Utilization of bed plants for waste water treatment in Kasetsart University, Si racha Campus", The 2nd RENVI Research & Innovation Symposium 2011, 19 เมษายน 2011, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=13&SectionID=03]