ผลงานศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ปี 2022

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2022 exนุจรินทร์ จังขันธ์, exAntonio Roberto Gomes de Farias, inนางสาวจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, อาจารย์, exNuttima Kositcharoenkul, exJong Hyun Ham, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Phylogenetic Characterization and Genome Sequence Analysis of Burkholderia glumae Strains Isolated in Thailand as the Causal Agent of Rice Bacterial Panicle Blight", Pathogens, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 67
Publish Year National Journal 2
2022 exประกายมาส รุ่นประพันธ์, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิราพร เชื้อกูล, อาจารย์, inดร.พรชัย ไพบูลย์, อาจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการกระทบแล้งและวิธีการขยายพันธุ์ต่อลักษณะการเจริญเติบโตของกาแฟโรบัสต้า", แก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 794-809
2022 exฐิติมา จินตกานนท์, inนางสาวจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, อาจารย์, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลำดับนิวคลีโอไทด์ทั้งจีโนมและโครงสร้างประชากรของเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวในประเทศไทย", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 45-58

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=67&SectionID=01]