ผลงานกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ปี 2016

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 201620152013 >>
Publish Year International Journal 2
2016 inนายสมพจน์ คำแก้ว, exBunyawanihakul, P., inดร.อิศราฐ์ เชาระกำ, "Performance test of sugarcane planter with minimum tillage at different densities of sugarcane leaf residues", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 77-83
2016 inนายสมพจน์ คำแก้ว, inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อิศราฐ์ เชาระกำ, "Draft pull stress analysis of subsoil openers using finite element method", International Journal of Applied Engineering Research, ปีที่ 11, ฉบับที่ 15, มกราคม 2016, หน้า 8681-8685
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=66&SectionID=12&BudgetYear=2016]