ผลงานกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ปี 2015

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 201620152013 >>
Publish Year National Journal 1
2015 inนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล, inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริพรรณ ตันตาคม, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, inนางสาวสุณี พูสุวรรณ, "การใช้แมงมุมสุนัขป่า (Pardosa pseudoannulata (Bosenberg et Stand)) และแมงมุมตาหกเหลี่ยม (Oxyopes javanus Throll) ศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลในการปลูกข้าวอินทรีย์", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 1-11
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=66&SectionID=12&BudgetYear=2015]