ผลงานภาควิชาพยาธิวิทยา ปี 2022

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพยาธิวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาพยาธิวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2022 exThavorasak, T., exChulanetra, M., exGlab-Ampai, K., exTeeranitayatarn, K., inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, อาจารย์, exSae-Lim, N., inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exSookrung, N., exChaicumpa, W., "Novel Neutralizing Epitope of PEDV S1 Protein Identified by IgM Monoclonal Antibody", Viruses, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพยาธิวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=59&SectionID=08]