ผลงานโรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน ปี 2024

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของโรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในโรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในโรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในโรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในโรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน ปี 2024

Publish Year International Journal 1
2024 inนางสาวฉัตรธิดา ปานพรม, inนายนักรบ พัฒนผล, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "The effects of anesthetic drug choice on heart rate variability and echocardiography parameters in cats", Scientific Reports, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2024, หน้า 1-8

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในโรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2021201920172014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=59&SectionID=04]