ผลงานภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย ปี 2018

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2018 exAendo P, exNetvichian R., inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Health Risk Contamination of Heavy Metals in Yolk and Albumen of Duck Eggs Collected in Central and Western Thailand", Biological Trace Element Research, ปีที่ 184, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2018, หน้า 501-507
2018 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exรัชนีกร มิ่งขวัญ, exหทัยรัชต์ หาญอนันตชัย, exรามนรี เนตรวิเชียร, exสุธา ขาวเธียร, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Heavy Metal (Cd and Pb) and Aflatoxin Contamination in Tissues and Eggs from Free Grazing Ducks and Their Environment in Central Thailand", Biological Trace Element Research, ปีที่ 186, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, หน้า 514-520
2018 exปวีณา เอ็นดู, exรามนรี เนตรวิเชียร, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Comparison of zinc, lead, cadmium, cobalt, manganese, iron, chromium and copper in duck eggs from three duck farm systems in Central and Western, Thailand", Ecotoxicology and Environmental Safety, ปีที่ 161, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 691-698
Publish Year National Journal 4
2018 exKshitiz Shrestha, exSebastien Boyer, exVeronique Chevalier, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชนิดของโฮสท์ที่ยุงแต่ละชนิดชอบในจังหวัด Kandal ประเทศกัมพูชา", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน - สิงหาคม 2018
2018 exSubhash C. Chaudhary, exNarayan Pokhrel, exMathilde Paul, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ความรู้ ทัศนคติ และการปฎิบัติต่อโรคพิษสุนัขบ้าในผู้อาศัยในเมืองหลวงกาฐมาณฑุ เมืองลาลิตเปอร์และเทศบาลบาคตาเปอร์ของประเทศเนปาล", Journal of Kasetsart Veterinarian, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า ---
2018 exKinley Choden, inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exMichel de Garine-Wichatitsky, "บทบาทของสัตว์ป่าทางระบาดวิทยาของโรคปศุสัตว์ ผลการศึกษาเบื้องต้นและการประยุกต์การจัดการที่ได้จากการสำรวจการรับรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คุ้มครองของประเทศภูฏาน", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 39-55
2018 exMr. Narayan Pokhrel, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exDr. Flavie L. Goutard, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและการผลิตเบต้าแลกทาเมสชนิดเอซเตนเดดสเปคตรัมของเชื้อเอสเคอริเชียโคไลที่แยกได้จากสุกรท้องเสียในภาคกลางของประเทศไทย", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 1-17

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2018 exTanyanant Kaminsonsakul, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, อาจารย์, "The Serotype Distribution of Streptococcus suis Isolated from Various Clinical Samples of Diseased Pigs from Seven Provinces of Thailand", The 5th Food Safety and Zoonoses Symposium for Asia Pacific, 6 - 7 กรกฎาคม 2018, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2018 exL.D. Lawwyne, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Prevalence and Antimicrobial Resistance of Escherichia coli and Salmonella spp. Isolated from Poultry Drinking Water and Cloacal Swab Compared of Two Regions in Thailand", IMED 2018 • Vienna, Austria • November 9-12, 2018 International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance , 9 - 12 พฤศจิกายน 2018, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
2018 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Heavy Metals: a possible health risk through free grazing duck farm in Thailand", JITMM2019 JOINT INTERNATIONAL TROPICAL MEDICINE MEETING 2019 12-14 December 2018, Bangkok, Thailand Amari Watergate Bangkok, 12 - 14 ธันวาคม 2018, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exN’gbocho Bernard N’GUESSAN , exJohn ASFAW , exBarbara WIELAND , inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exMarie-Isabelle PEYRE, "Evaluation of the Impact of Public-Private Partnership in animal Health: The case study of “Ethiochicken” in Ethiopia", C?l?bration du cinquanti?me anniversaire de l’EISMV de Dakar 1968-2018 Th?me : Quelles approches innovantes de transformation du secteur de l’?levage pour nourrir sainement l’Afrique ? 26-30 NOVEMBRE 2018 A DAKAR, 26 - 30 พฤศจิกายน 2018, Dakar สาธารณรัฐเซเนกัล
2018 inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, exA. Binot, "Assessment of Municipal Opened Landfill And Its Impact On Environmental And Human Health In Central Thailand", International Meeting on Emerging diseases and Surveillance (IMED2018), 9 - 12 พฤศจิกายน 2018, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
2018 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษตร สุเตชะ, exKonwipa Pongkerdlap, exNuttamon Treeratsakulchai, exPakawan Asawawongsawat, exMaytavee Latchanon, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, "Patterns of Antimicrobial Resistance Bacteria from Respiratory Tract of Psittacine Pet Birds in Thailand", International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, IMED 2018, 9 - 12 พฤศจิกายน 2018, สาธารณรัฐออสเตรีย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=59&SectionID=02&BudgetYear=2018]