ผลงานภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย ปี 2016

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2016 inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, exนายสมศักดิ์ ดวงรัศมี, exผศ.ดวงใจ บุญกุศล, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "study of bacterial contamination in feces of macaques in Lopburi Province, Thailand", International Journal of Infectious Diseases , ปีที่ 53S, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 63-63

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2016 exประวีณา เอ็นดู, exรามนรี, exสุธา ขาวเธียร, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Heavy Metal (Cd, Pb) Levels in Eggs of Free Ranging Farm and Small Scale Farm in Thailand", CUVC 2016 (15th Chulalongkorn University Veterinary Conference), 20 - 22 เมษายน 2016, ประเทศไทย อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, exนายสมศักดิ์ ดวงรัศมี, exผศ.ดวงใจ บุญกุศล, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "A study of bacterial contamination in feces ofmacaques in Lopburi Province, Thailand", International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance (IMED) 2016, 4 - 7 พฤศจิกายน 2016, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2016 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatthakarn Foythong, exNawapat Intaracha, exNareerat Songdechakraiwut, exPanumard Khamkan, exWorrawan Nuntawas, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Virulence Factors F18 and STaPplay a Major Role in ?-hemolytic E. coliIsolated from Diarrheal Piglets in Nakhon Pathom Province, Thailand", International Conference on veterinary Science 2016, 23 - 25 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPakkawat Saencharoen, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "A Preliminary Evaluation of 5 Freedoms Welfare in a Duck Slaughterhouse", International Conference on Veterinary Science 2016, 23 - 25 พฤศจิกายน 2016
Publish Year National Conference 1
2016 inนายประกรณ์ จาละ, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถานการณ์สารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทย รายงานผลห้องปฏิบัติการ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557", 54th Kasetsart University Annual Conference, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=59&SectionID=02&BudgetYear=2016]