ผลงานภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย ปี 2015

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2015 inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exKittayapong, P., "Environmental contamination and effect on domestic animals in relation to rubber plantation activities in Eastern Thailand", TROPICAL MEDICINE & INTERNATIONAL HEALTH, ปีที่ 20, กันยายน 2015, หน้า 67-67
2015 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, exViriyarumpa, S., exParnkamnhoed, C., "Cross-sectional study of E-coli, Salmonella and its antibiotic resistant in drinking water, cloacal swab and feces in poultry farm in Thailand", TROPICAL MEDICINE & INTERNATIONAL HEALTH, ปีที่ 20, กันยายน 2015, หน้า 288-289

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, "Cross-sectional study of E. coli, Salmonella and its antibiotic resistant in drinking water, cloacal swab and feces in poultry farm in Thailand", 9th European Congress on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH), 6 - 10 กันยายน 2015, Basel สมาพันธรัฐสวิส
2015 inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์, "Environmental Contamination and Effect on Domestic Animals in Relation to Rubber Plantation Activities in Eastern Thailand", 9th European Congress on Tropical Medicine and International Health, 8 กันยายน 2015, Basel สมาพันธรัฐสวิส

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=59&SectionID=02&BudgetYear=2015]