ผลงานภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย ปี 2014

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2014 exเขมพรรษ บุญโญ, exวัชรพงษ์ สุดดี, exภัทริน โอภาสชัยทัตต์, exสุขุม สนธิพันธ์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการค้าแพะเนื้อ และความสัมพันธ์กับการแพร่กระจายโรคปากและเท้าเปื่อยโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ และโรคบรูเซลโลซีส ในจังหวัดชัยนาท", Journal of Kasetsart Veterinarian, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 58-78

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2014 inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "The MALDI-TOF MS identification of environmental bacteria in poultry farm", International Conference on Veterinary Science 2014, 16 - 18 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวโน้มและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia spp. spp Pasteurella. Pseudomonas spp. spp Proteus และ Salmonella spp ที่แยกได้ในประเทศไทย", The 18th Federation of Asian Veterinary Associations Congress (FAVA) 2014 , 27 - 30 พฤศจิกายน 2014, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2014 inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Impact of Flooding on Water Quality in Flood Affected Areas in Prachinburi Province, Thailand", การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 39, 17 ธันวาคม 2014 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2014 inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Role of Veterinary School in Flooded Areas of Eastern Thailand in 2013", 13th Meeting of Asian Association of Veterinary Schools and One Health Forum Korea 2014, 10 กรกฎาคม 2014 - 4 กุมภาพันธ์ 2015, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=59&SectionID=02&BudgetYear=2014]