ผลงานภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย ปี 2011

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, exหทัยรัชต์ หาญอนันตชัย, exรัชนีกร มิ่งขวัญ, exรามนรีย์ เนตรวิเชียร, exรศ.ดร. สุธา ขาวเธียร, "Comparative study of heavy metal and pathogenic bacterial contamination in sludge and manure in biogas and non-biogas swine farms", Journal of Environmental Sciences, ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2011, หน้า 991-997
2011 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exApiwathnasorn, C, exSamung, Y, exRuangsittichai, J, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Utility of a set of conserved mitochondrial cytochrome oxidase subunit I gene primers for Mansonia annulata identification.", Southeast Asian J Trop Med Public Health., ปีที่ 42, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2011

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2011 inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนายประกรณ์ จาละ, exน.ส. สุดธิษา เหล่าเปี่ยม, "AFLATOXIN, ZEARALENONE, FUMONISIN AND T-2/HT-2 TOXINS CONTAMINATION IN FEEDSTUFFS IN THAILAND FROM YEARS 2008-2011", FFTC-KU 2011 International Seminar on Risk Assessment and Risk Management of Mycotoxins for Food Safety in Asia, September 5-9, 2011 , 7 กันยายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=59&SectionID=02&BudgetYear=2011]