ผลงานภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย ปี 2010

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2010 exDong, M., inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exLi, J.-Y., exDong, K.-S., exManabe, N., exKumagai, S., "Metabolic Conversion of Zearalenone to alpha-Zearalenol by Goat Tissues", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 72, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2010, หน้า 307-312
2010 exDong, M, exHe, XJ, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exLi, JY, exDong, KS, exManabe, N, exNakayama, H, exKumagai, S, "The toxic effects and fate of intravenously administered zearalenone in goats", TOXICON, ปีที่ 55, ฉบับที่ 2-3, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2010, หน้า 523-530

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. สุธา ขาวเธียร, "The Assessment of Heavy Metals, Escherichia coli and Salmonella spp. Contamination in Feeds, Wastewater and Water Uses in Swine Farms", The 14th AAAP Animal Sciences Congress, 26 - 28 สิงหาคม 2010, Pingtung ไต้หวัน
Publish Year National Conference 2
2010 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานีรัตน์ สานติวัตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, exน.สพ.มนัสชัย วัฒนกุล, "การศึกษาสถานะของสุขภาพสัตว์ต่อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ชนิดต่างๆ รอบบริเวณจุดเกิดโรค", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธานีรัตน์ สานติวัตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกในนกพิราบแข่งขันในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=59&SectionID=02&BudgetYear=2010]