ผลงานภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย ปี 2021

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2021 inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, exปวีณา เอ็นดู, exMr. Aurelie Binot, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Ecological and health risk assessment,carcinogenic and non-carcinogenic effects ofheavy metals contamination in the soil frommunicipal solid waste landfill in Central, Thailand", Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 876-897
2021 exMs. Atchara Dawanpa, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssociate Professor Dr. Pongrama Ramasootra, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Genotypic and phenotypic situation of antimicrobial drug resistance ofEscherichia coli in water and manure between biogas and non-biogas swinefarms in central Thailand", Journal of Environmental Management, ปีที่ 279, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 111659-1-12
2021 exYada Tansiri , inนางสาวเทพยุดา ศรีตระกูล, อาจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTimporn Boondamnern , exAunlika Chimprasit, exSineenat Sripattanakul, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exSiriwan Prapong, "New potent epitopes from Leptospira borgpetersenii for the stimulation of humoral and cell-mediated immune responses: Experimental and theoretical studies", Informatics in Medicine Unlocked, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 100649-1-12

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2021 exปวีณา เอ็นดู, exรัชนีกร มิ่งขวัญ, exกมลทิพย์ เสนาชัย, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Carcinogenic and Ecological risk assessment of heavy metals in eggs and soils near a gold mine in Thailand", 11st Congress of Toxicology in Developing Countries (CTDC 11), 13 - 16 มิถุนายน 2021, Kualalumpur มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2021 exพิชญา สันตติวงศ์ไชย, exกฤติกา ศรีสุขใส, exก้องภพ ภรัณยากูล, exปวีณา เอ็นดู, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการส่งสัญญาณของฮอร์โมนเลปตินและจุลพยาธิวิทยาของตับในหนูแรทที่ได้รับน้ามันจระเข้และน้ามันปาล์ม", The 2021 National RGJ and RRI Conference, 14 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=59&SectionID=02]