ผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2020

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 9
2020 exPaweena Aendo, exRamnaree Netvichian, exSutha Khaodhiar, inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Pb, Cd, and Cu Play a Major Role in Health Risk from Contamination in Duck Meat and Offal for Food Production in Thailand", Biological Trace Element Research, ปีที่ 198, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2020, หน้า 243-252
2020 exNguyen T. T. Dung , exBao D. Truong , exNguyen V. Cuong , exNguyen T. B. Van , exDoan H. Phu, exBach T. Kiet, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVo B. Hien, exGuy Thwaites, exJonathan Rushton, exJuan Carrique-Mas , "A survey of retail prices of antimicrobial products used in small-scale chicken farms in the Mekong Delta of Vietnam", Globalization and Health, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2020, หน้า 8-8
2020 exMs. Piriyaporn Thiendedsakul, inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประกรณ์ จาละ, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Comparative liver metabolic enzyme activity of cytochrome P450 and glutathione-S-transferase in crocodile (Crocodylus siamensis) and livestock", Comparative Biochemistry and Physiology, Part C, ปีที่ 235, ฉบับที่ -, กันยายน 2020 - สิงหาคม 2021, หน้า 1-108784-6
2020 inนางสาวนิอร รัตนภพ, อาจารย์, inนางวันดี เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inนายสมิต ศรีสำราญ, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "The relationship between lameness and reproductive performance in dairy cows raised in small holder farms, Thailand.", Songklanakarin Journal Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 766-770
2020 exน.ส. ดารกา ทองไทยนันท์, exNanthanida Mongkol, exKultida Jiamsomboon, exSarocha Suthisawat, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exYong Poovorawan, exGittiyaporn Ieamsaard, exBencharong Sangkharak, exKanokwan Taruyanon, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exผ.ศ. ดร. กอบพร บุญนาค, "Seroprevalence of Dengue, Zika, and Chikungunya Viruses in Wild Monkeys in Thailand", The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, ปีที่ 103, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 1228-1233
2020 exNeeranoot Detcharoenyos, inนางสาวศจิกา สีงาม, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Therapeutic approach and management of generalized tetanus in dog", Veterinary Practitioner, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2020, หน้า 80-83
2020 exนส. พิชญา สัตติวงศ์ชัย, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Physicochemical Properties and Fatty Acid Composition of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) Extracted by Using Various Extraction Methods", International Journal of Food Properties, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, กันยายน 2020, หน้า 1465-1474
2020 inดร.สุปภาดา คณานับ, inนางสาวนายิกา ปิ่นเนียม, inนายสิทธิพร โพธิธีรบุตร, inนางสาวประภาพรรณ กระจ่างลิขิต, "Contamination factors associated with surviving bacteria in Thai commercial raw pet foods", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 1988-1991
2020 exKandel, S, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, อาจารย์, exJenjaroenpun, P, exUssery, DW, exNookaew, I, exRobeson, MS, exWongsurawat, T, "16S rRNA Gene Amplicon Profiling of Baby and Adult Captive Elephants in Thailand", MICROBIOLOGY RESOURCE ANNOUNCEMENTS, ปีที่ 9, ฉบับที่ 24, มิถุนายน 2020, หน้า e00248-2
Publish Year National Journal 1
2020 exวนัชพร อมรองอาจ, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inนายสมิต ศรีสำราญ, inนายณัฐพล เมืองทอง, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความชุกทางซีรัมและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโบวายไวรัลไดอะเรียในโคนมจังหวัดกาญจนบุรีและนครปฐม ประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 11-22

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2020 exWatcharadol Yeohsakul, exDamissara Aungkanukulvit, exChatyahorn Poemsap, exRattapong Sukkheewan, exChayanid Prasanwong, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, อาจารย์, "Different concentrations of arabic, guar, and xanthan gums to the palatibility of captive slow loris (Nycticebus spp.)", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
Publish Year International Petty Patent 1
2020 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการการเก็บรักษาตับจระเข้เพื่อลดการเสื่อมคุณภาพโปรตีน", มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 75% และบริษัทปัญญาฟาร์มกำแพงแสน จำกัด 25%, 2020
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=59]