ผลงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2023

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2023

Publish Year International Journal 11
2023 exPatcharachavalit, N., inดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นที อธิกคุณากร, รองศาสตราจารย์, "Multiobjective Optimization for Improving Sustainable Equipment Options in Road Construction Projects", Journal of Construction Engineering and Management, ปีที่ 149, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2023 exMi, N.V.A., inดร.สิรัญญา ทองชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, "GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL PROPERTIES OF MEKONG DELTA CLAY AS COMPARISON WITH BANGKOK CLAY", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 24, ฉบับที่ 101, มกราคม 2023, หน้า 22-32
2023 inดร.กมล อมรฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHa Tran Quang, exTran Van Tuan, "Effect of Groundwater Level Change on Piled Raft Foundation in Ho Chi Minh City, Viet Nam using 3D-FEM", Geomechanics and Engineering, ปีที่ 32, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 387-396
2023 exSrimontriphakdi, T., exMahasuwanchai, P., exAthisakul, C., exLeelataviwat, S., inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPoovarodom, N, exMagteppong, N., exChucheepsakul, S., "A Non-contact approach for cable tension evaluation based on 3D laser scanning data and nonlinear finite element analysis", Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, ปีที่ 212, พฤษภาคม 2023
2023 inดร.กมล อมรฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "LOAD-DISPLACEMENT BEHAVIOR OF SINGLE PILE IN SAND USING PHYSICAL MODEL TEST AND FINITE ELEMENT METHOD", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 24, ฉบับที่ 103, มีนาคม 2023, หน้า 68-75
2023 inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธวัชชัย เฉลิมพรชัย, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, exWiphada Thepjanthra, "Assessment of Hydraulic Fracturing in Earth Dams on Complex Foundations", Journal of Disaster Research, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, เมษายน 2023, หน้า 270-279
2023 inนายกฤษณะ จันทรโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exนิรชร นกแก้ว, inดร.สมชาย ประยงค์พันธ์, อาจารย์, "COMPRESSIVE STRENGTH OF RECYCLED AGGREGATED CONCRETE FROM CONCRETE WASTE AND PLASTIC WASTE", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 25, ฉบับที่ 108, สิงหาคม 2023, หน้า 72-80
2023 exChanachai Thongchom, exLili Hu, inดร.เพ็ญพิชชา สนิทอินทร์, อาจารย์, exDenise-Penelope N. Kontoni, exNitipong Praphaphankul, exKoravith Tiprak, exSuphanut Kongwat, "Experimental Investigation on Post-Fire Mechanical Properties of Glass Fiber-Reinforced Polymer Rebars", polymers, ปีที่ 15, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม 2023
2023 ex Kritsada Khun-anod , exCharinee Limsawasd, inดร.นที อธิกคุณากร, รองศาสตราจารย์, "Predicting Cost and Schedule Performance of Green Building Projects Based on Preproject Planning Efforts Using Multiple Linear Regression Analysis", Journal of Architectural Engineering , ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, หน้า 1-12
2023 exWongtala, P., exChaimoon, N., inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, exChaimoon, K., "Experimental and numerical study on structural behavior of reactive powder concrete corbels without stirrups", Case Studies in Construction Materials, ปีที่ 19, ธันวาคม 2023
2023 exMi, N.V.A., inดร.สิรัญญา ทองชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, "ROADWAY SETTLEMENT CHARACTERISTICS ON MEKONG DELTA FOR VARIOUS LANDFORMS", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 25, ฉบับที่ 111, พฤศจิกายน 2023, หน้า 83-93
Publish Year National Journal 2
2023 exวิภาดา แซ่เจียว, inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, exธวัชชัย เฉลิมพรชัย, exชิโนรส ทองธรรมชาติ, "การประเมินพฤติกรรมแรงดันน้ำแทรกตัวในเขื่อนดิน", วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 44-56
2023 inนายชิษณุพงศ์ สุธัมมะ, อาจารย์, inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา, "การสั่นอิสระในระนาบและนอกระนาบของท่อลำเลียงของไหลแบบคาร์ทีนารีในทะเลลึก", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2023, หน้า 1-13

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2023 exธีรเดช ทัพภะ, inดร.เพ็ญพิชชา สนิทอินทร์, อาจารย์, inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, inนายชิษณุพงศ์ สุธัมมะ, อาจารย์, inนายสุบรรณ สนิทอินทร์, "การปรับปรุงคุณภาพวัสดุประสานจากเถ้าก้นเตาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ภูเก็ต ประเทศไทย
2023 exภาคิน วัฒนอังกูร, exธนิยพรรธน์ ศรีมนตริภักดี, inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชัยณรงค์ อธิสกุล, exสมชาย ชูชีพสกุล, "ผลตอบสนองแบบไม่เป็นเชิงเส้นของท่อลำเลียงของไหลใต้ทะเลเนื่องจากคลื่นทะเลและการไหลภายในท่อ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ภูเก็ต ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202220202014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=10]