ผลงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2020

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2020 inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, อาจารย์, exPanisara Nguantud, exChainarong Athisakul, exSomchai Chucheepsakul, "Free Vibration Analysis of Large Sag Catenary with Application to Catenary Jumper", Ocean Systems Engineering, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 67-86
2020 inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, อาจารย์, exChainarong Athisakul, exSomchai Chucheepsakul, "Nonlinear Response of Marine Riser with Large Displacement Excited by Top-End Vessel Motion using Penalty Method", International Journal of Structural Stability and Dynamics, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 1-25
2020 exJatupol Siripongvakin, inดร.นที อธิกคุณากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Infrastructure Project Investment Decision Timing Using a Real Options Analysis Framework with Rainbow Option", ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 1-12
2020 inดร.นที อธิกคุณากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effective Crew Allocation Using Discrete-Event Simulation: Building Scaffolding Case Study in Thailand", Engineering Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 143-156
2020 inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, อาจารย์, exChainarong Athisakul, exSomchai Chucheepsakul, "Large amplitude vibrations of a deepwater riser conveying oscillatory internal fluid flow", Ocean Engineering, ปีที่ 217, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 107966-1-15
Publish Year National Journal 1
2020 exนายธีรภัทร ทรัพย์ประเสริฐ, inนางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการทำเกษตรกรรมในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม: กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำแม่พร่อง ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 33, ฉบับที่ 109, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 91-106

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 5
2020 exWichawat Nathabumrung, exPanithan Padthomfang, exTanakorn Tima, inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, อาจารย์, "พฤติกรรมหลังการโก่งเดาะของท่อที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้เนื่องจากการเคลื่อนที่ของของไหลภายในท่อ", The 25th National Convention on Civil Engineering, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exธนภัทร วัฒนาบุญศิริ, exอินทัช ด่านปาน, exธนนพ เหมือนเหลา, inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, อาจารย์, "แรงอัดวิกฤติของโครงสร้างคาน-เสาที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exธนิยพรรธน์ ศรีมนตริภักดี, inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, อาจารย์, exชัยณรงค์ อธิสกุล, exสมชาย ชูชีพสกุล, exชัยยุทธ ชินณะราศรี, "ผลตอบสนองทางพลศาสตร์สำหรับเคเบิ้ลยึดโยงแผงโซล่าเซลล์ลอยน้ำเมื่อรับการกระตุ้นที่ปลายด้านบน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exจารุณี พิทยานิวิฏฐ์, inดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลพืชยึดดิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exสิรวิชญ์ สาสน์ธรรมบท, exณัฐพนธ์ พลพวก, exกันตพงศ์ รอดบางยาง, inนายกมล อมรฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมเถ้าชานอ้อย", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=10]