ผลงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2022

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2022 exนายพัทธดนย์ คทาวัชรกุล, inดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, "Eco-conscious decision-support model for optimizing stopping patterns in the mass transit system", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 1-17
2022 exวุฒิชัย ชาติพัฒนานันท์, inดร.สมชาย ประยงค์พันธ์, อาจารย์, exธนาดล คงสมบูรณ์, exวัฒนวงศ์ รัตนวราห, "DESIGNING A TRAPEZOIDAL MODULAR BLOCK WALL WITH NONLINEAR OPTIMIZATION", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 22, ฉบับที่ 90, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 40-48
2022 inดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJansuwan, S., exSubprasom, K., "Analysis of Highway Network Performance on Truck Route Development for Eastern Thailand", Science and Technology Asia, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 46-56
2022 inดร.กมล อมรฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHa Tran Quang, exTran V. Tuan, "3D Numerical Analysis of Piled Raft Foundation for Ho Chi Minh City Subsoil Conditions", Geomechanics and Engineering, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, เมษายน 2022, หน้า 183-192
Publish Year National Journal 1
2022 exพรปัญญา มาเสนาะ, inดร.กมล อมรฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำนายค่าสติฟเนสของเสาเข็มสปริง กรณีเสาเข็มเจาะในกรุงเทพมหานคร", วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2022, หน้า 37-47

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2022 exกษิดิ์เดช วิภาสธวัช, inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมการเกิดสนิมในโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงที่ติดตั้งโลหะกันกร่อน", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565, 19 มีนาคม 2022, อ.เมือง เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2022 exสกนธ์กาญจน์ เหรียญทอง, inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "ผลกระทบที่มีต่อคอนกรีตผสมสารยับยั้งการเกิดสนิมที่เผชิญสภาวะคลอไรด์และซัลเฟต", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565, 19 มีนาคม 2022, อ.เมือง เพชรบูรณ์ ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202220202014 >>
Publish Year International Petty Patent 1
2022 inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "อุปกรณ์ผูกลวด", Kasetsart University, 2022
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=10]