ผลงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2020

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2020 inดร.คณิต มานะธุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Inert torrefaction of sugarcane bagasse to improve its fuel properties", CASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING, ปีที่ 19, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 1-9
2020 inดร.เบญญา กสานติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Eco-cooler Analysis for Room Temperature Reduction", วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 69-74
2020 exWatthanai Thamsamerdee, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJetsadaporn Priyadumkol, "A study of Rate of Temperature Change during Tire CuringUsing Computational Fluid Dynamics", IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 886, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020, หน้า 012024-1-6
Publish Year National Journal 4
2020 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชุดทดลองวดัค่าสัมประสิทธ์ิการนำความร้อนของผ้าทอทางสถาปัตยกรรม", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 145-154
2020 exตฤณสิษฐ์ไกรสินบุรศักดิ์, exดนัย ศาลทูลพิทักษ, exอนุชา เชาว์โชติ, exมงคล ตุ่นเฮ้า, exพุทธธินันทร์จารุวัฒน์, exปรีชา อานันท์รัตนกุล, exอนุชิต ฉ่ำสิงห์, exรัชดา ปรัชเจริญวนิชย, exจิระวีณ์ ไกรสินบุรศักดิ์, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ออกแบบและพัฒนาเครื่องสางใบอ้อยสำหรับอ้อยตัดทำพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิค", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 33-49
2020 inดร.เบญญา กสานติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวิจิตรา ภูมิสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hydrogen Production from Aluminium-Water Reactions:Thermodynamic Properties Analysis", วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1-13
2020 exเจษฎาภรณ์ ปริยดำกล, exชาคริต สุวรรณจำรัส, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงตัวเลขค่าสมรรถนะเชิงสถิตย์ของกังหันลมซาโวเนียสเมื่อติดตั้งช่องทางไหลนำร่องแบบแผ่นโค้งโดยใช้โปรแกรม OpenFOAM", วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 21-33

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2020 inดร.เบญญา กสานติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRuengsak Auttaranakon, exArun Kongkeaw, "Bamboo scraps and hardwood chips biochar derived from a cone-truncated open fire kiln for use as a nutrition medium for agricultural purpose", The 13th TSAE International Conference, 30 กรกฎาคม - 30 ตุลาคม 2020, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 exJirameth Chungprempree, inดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Numerical Study of Performance Augmentation of a Vertical Coil and Shell Heat Exchanger using High Frequency Ultrasonic Waves", The 11th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 1 - 4 ธันวาคม 2020, อุบลราชธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2020 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจักรกฤษณ์ วรรณผ่องใส, exศุภกร เกตุเปลี่ยน, "แบบจำลอง CFD-DEM ของเมล็ดข้าวโพดในฟลูอิไดซ์เบด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุริยะ ม่วงทองหลาง, exมังกราพงศ์ สายนาค, exวิกรานต์ ตันติโภคา, "การจำลองเชิงตัวเลขของปรากฏการณ์การแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้องด้วยการสั่นโดยใช้วิธีวิเคราะห์อนุภาคไม่ต่อเนื่อง", The 6th National Food Engineering Conference 2020 , 6 มีนาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 inดร.คณิต มานะธุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุภาภรณ์ กลิ่นเกษร , "แบบจำลองการสลายตัวชีวมวลจากระบวนการทอรีแฟคชั่น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2020 exภมรวัฒน์ อนันต์สวัสดิ์, exภาณุ สุทธิกุล, exศุภกร ซาวทองคำ, inนายเอนก ไกรรอด, inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลอง CFD-DEM ของการไหลของก๊าซ-ของแข็งในไซโคลน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 ธันวาคม 2020, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 exพลพิพัฒ ราชมณี, exปฏิภาณ ชาวคอนไชย, exณัชพล ศิริเมืองมูล, inนายวัชมา โพธิ์ทอง, อาจารย์, inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลอง DEM ของการไหลของอนุภาคบนเครื่องกระจายแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 ธันวาคม 2020, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exตฤณสิษฐ์ไกรสินบุรศักดิ์, exประสาท แสงพันธุ์ตา, exพุทธธินันทร์ จารุวัฒน์, exอนุชา เชาว์โชติ, exมงคล ตุ่นเฮ้า, exศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, exจิระวีณ์ ไกรสินบุรศักดิ์, "ออกแบบ และพัฒนาระบบตรวจสอบเพลียไฟ และบั่วกล้วยไม้ในกล้วยไม้สกุลหวาย", การประชมุ วิชาการระดบัชาติครงั้ท่ี17 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, Kamphaengsan นครปฐม ประเทศไทย
2020 exปุณยวีร์ ถาวรสุข, exศิริพัช ท้วมผึ้ง, inดร.ชนมน จันทนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบระบบทำความเย็นชนิดสองระบบร่วมเพื่อการเพาะเห็ด", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20142011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=09]