ผลงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2024

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (17 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (17 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2024

Publish Year International Journal 4
2024 exPromda, N., inนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exSawada, T., exRakpakdee, W., inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "Heat transfer enhancement of water flow over a heating flat plate using 20 kHz ultrasonic waves irradiated from submerged horn-type transducer", International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 224, มิถุนายน 2024
2024 exKao, L.-H., exLiu, J.-J., exWang, T.-Y., exLin, D.-S., exCheng, Y.-S., exTseng, C.-H., inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, exChen, W.-Y., exLin, K.-Y.A., exHuang, C.-W., "Synergistic enhancement of visible light Photocatalysis: Tailoring dual Z-scheme Fe2O3/C3N4/NH2-MIL-125 ternary composites for organic pollutant degradation", Catalysis Communications, มีนาคม 2024
2024 inดร.สุชีวัน กรอบทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วรรณ รุ่งสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhaodara, N., inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, inดร.เขวิกา สุขเอี่ยม, อาจารย์, inดร.ดนชิดา วาทินพุฒิพร, อาจารย์, exSawitree Wongrerkdee, exBoonruang, C., inสุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, รองศาสตราจารย์, "Sustainable Development of ZnO Nanostructure Doping with Water Hyacinth-Derived Activated Carbon for Visible-Light Photocatalysis", Toxics, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024
2024 inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exศิรายุ จันปี้, exSupachai Jadsadajerm, inสุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, รองศาสตราจารย์, inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Apiluck Eiad-Ua, "Co-hydrothermal carbonization of polystyrene waste and maize stover combined with KOH activation to develop nanoporous carbon as catalyst support for catalytic hydrotreating of palm oil", Carbon Resources Conversion, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2024

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20142011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=09]