ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2020

36

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

49

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

3

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 22
2020 exChien-Yao Wang, exTzu-Chiang Tai, exJia-Ching Wang, exAndri Santoso, inนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, อาจารย์, exChin-Chin Chiang, exChung-Hsien Wu, "Sound Events Recognition and Retrieval Using Multi-Convolutional-Channel Sparse Coding Convolutional Neural Networks", IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, ปีที่ xx, ฉบับที่ xx, มกราคม 2020, หน้า 1-12
2020 exสุธิดา เรืองขษาปณ์, inนางสาวสิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรวรรธน์ นกน้อย, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "Non-destructive assessment of moisture content and modulus of rupture of sawn timber Hevea wood using near infrared spectroscopy technique", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ ึึ773, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 1-012065-5
2020 inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, อาจารย์, exPanisara Nguantud, exChainarong Athisakul, exSomchai Chucheepsakul, "Free Vibration Analysis of Large Sag Catenary with Application to Catenary Jumper", Ocean Systems Engineering, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 67-86
2020 inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of calibration models for rapid determination of moisture content in rubber sheets using portable near-infrared spectrometers", Journal of Innovative Optical Health Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 2050009-1-2050009-12
2020 inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, อาจารย์, exChainarong Athisakul, exSomchai Chucheepsakul, "Nonlinear Response of Marine Riser with Large Displacement Excited by Top-End Vessel Motion using Penalty Method", International Journal of Structural Stability and Dynamics, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 1-25
2020 exBundit Jamras, inดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exNattawut Suwannaphum, "Effect of microwave-assisted vacuum fryingon the quality of banana chips", Songklanakarin journal science and technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 203-212
2020 exยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Revision of Vajiralongkorn Dam’s Reservoir Characteristic Curves Using NDWI Derived from Landsat 8 Data", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 134-145
2020 exMeerasri, J, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์, "Characterization of bioactive film from pectin incorporated with gamma-aminobutyric acid", INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, ปีที่ 147, มีนาคม 2020, หน้า 1285-1293
2020 exPhankamolsil, Y., inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Revision of vajiralongkorn damโ€™s reservoir characteristic curves using NDWI derived from landsat 8 data", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 134-145
2020 exน้ำฝน สามสาลี, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์, "Characterization of food application and quality of porcine plasma protein–based films incorporated with chitosan or encapsulated turmeric oil", Food and Bioprocess Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, มกราคม 2020, หน้า 488-500
2020 inนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "Empirical approach to improve the prediction of soluble solids content in mango using near-infrared spectroscopy", International Food Research Journal, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, เมษายน 2020, หน้า 217-223
2020 inดร.รังสิมา ชลคุป, exศิรประภา ผ่องบุรุษ, exวัฒนา บุญส่ง, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, exคุณัชญ์ คงสินธุ์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant and antibacterial activities of cassava starch and whey protein blend films containing rambutan peel extract and cinnamon oil for active packaging", LWT- Food Science and Technology, ปีที่ 130, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 109573-1-10
2020 inดร.คณิต มานะธุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Inert torrefaction of sugarcane bagasse to improve its fuel properties", CASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING, ปีที่ 19, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 1-9
2020 exYuranan Bantadjan, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษณันท์ มะลิทอง, อาจารย์, exSUREEPORN NARONGWONGWATTANA, "Rapid Starch Evaluation in Fresh Cassava Root Using a Developed Portable Visible and Near-Infrared Spectrometer", ACS Omega, ปีที่ 5, ฉบับที่ 19, พฤษภาคม 2020, หน้า 11210-11216
2020 exYuranan Bantadjan, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษณันท์ มะลิทอง, อาจารย์, exSUREEPORN NARONGWONGWATTANA, "Establishment of an Accurate Starch Content Analysis System for Fresh Cassava Roots Using Short-Wavelength Near Infrared Spectroscopy", ACS Omega, ปีที่ 5, ฉบับที่ 25, มิถุนายน 2020, หน้า 15468-15475
2020 exJatupol Siripongvakin, inดร.นที อธิกคุณากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Infrastructure Project Investment Decision Timing Using a Real Options Analysis Framework with Rainbow Option", ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 1-12
2020 inดร.เบญญา กสานติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Eco-cooler Analysis for Room Temperature Reduction", วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 69-74
2020 inดร.นที อธิกคุณากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effective Crew Allocation Using Discrete-Event Simulation: Building Scaffolding Case Study in Thailand", Engineering Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 143-156
2020 exWatthanai Thamsamerdee, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJetsadaporn Priyadumkol, "A study of Rate of Temperature Change during Tire CuringUsing Computational Fluid Dynamics", IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 886, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020, หน้า 012024-1-6
2020 inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, อาจารย์, exChainarong Athisakul, exSomchai Chucheepsakul, "Large amplitude vibrations of a deepwater riser conveying oscillatory internal fluid flow", Ocean Engineering, ปีที่ 217, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 107966-1-15
2020 exWisessing, K, exEkthammabordee, P, exSurasak, T, exHuang, SCH, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Prototype of Thai Blockchain-based Voting System", INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 63-68
2020 inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพิมพ์พรรณ ปรืองาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Low cost measurement of moisture content in long grain paddy", Journal of Stored Products Research, ปีที่ 89, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 10172
Publish Year National Journal 14
2020 inนางสาวพิมพ์พรรณ ปรืองาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบเครื่องเตรียมกาบกล้วยสำหรับทำเชือกกล้วย", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 35-43
2020 exสุธิชา ชิณบุตร , exสัภยา ทองงาม , exปัณฑารีย์ เทพมาลา , inดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเคลือบวุ้นบนผิวเนื้อมะพร้าวด้วยเทคนิคการเคลือบด้วยไฟฟ้าสถิต", วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 53-63
2020 exณฤดล ผอูนรัตน์, inนางสาวสิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, "เครื่องปอกมะม่วงดองแบบเพลาหมุนผล", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 28-34
2020 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชุดทดลองวดัค่าสัมประสิทธ์ิการนำความร้อนของผ้าทอทางสถาปัตยกรรม", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 145-154
2020 exสวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล, inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จลนศาสตร์การปลดปล่อยของวิตามินบี 2 จากเม็ดเจลอัลจิเนตร่วมกับเวย์โปรตีนหรือแซนแทนกัม", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 73-85
2020 exตฤณสิษฐ์ไกรสินบุรศักดิ์, exดนัย ศาลทูลพิทักษ, exอนุชา เชาว์โชติ, exมงคล ตุ่นเฮ้า, exพุทธธินันทร์จารุวัฒน์, exปรีชา อานันท์รัตนกุล, exอนุชิต ฉ่ำสิงห์, exรัชดา ปรัชเจริญวนิชย, exจิระวีณ์ ไกรสินบุรศักดิ์, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ออกแบบและพัฒนาเครื่องสางใบอ้อยสำหรับอ้อยตัดทำพันธุ์โดยใช้ระบบไฮดรอลิค", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 33-49
2020 exนางสาวสุทธิดา เอี่ยมสำอางค์, inดร.อธิวัฒน์ บุญมี, อาจารย์, "การจาลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานของสายการผลิตสับปะรดบรรจุถุง: กรณีศึกษา", วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 114-126
2020 inดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินระบบน้ำประปาหมู่บ้านจากแหล่งน้ำบาดาล: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 717-732
2020 exนฎาภัสส์ คุ้มกลาง, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Improving Detection Ability of Near Infrared Spectroscopy to Detect the Low concentration Phorbol esters in Jatropha seed", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 19-27
2020 inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภิญญาภรณ์ อินทวงษ์, "การประเมินปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ของเขื่อนรัชชประภา และเขื่อนบางลาง", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 372-388
2020 exนันทณัฐ เยื่อบางไทร, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินสภาพฝายด้วยเทคนิควิธีดัชนีสภาพและกระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้น", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 389-407
2020 exฐิติศักดิ์ สุขเกษม, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ความแห้งแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีด้วยดัชนีความแห้งแล้งแบบ TVDI จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 74-83
2020 inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาอุปกรณ์แบบพกพาเพื่อหาปริมาณความชื้นของยางพาราแผ่นดิบด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 1845-1856
2020 inดร.เบญญา กสานติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวิจิตรา ภูมิสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hydrogen Production from Aluminium-Water Reactions:Thermodynamic Properties Analysis", วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1-13

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2020 exDharell B. Siano, inนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "Classification of Adulterated Para Rubber Sheet Using Hyperspectral Reflectance Imaging", the 7th Asian NIR Symposium (ANS2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 exจิรวัสส์ เจียตระกูล, inนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "A Preliminary Study on an Improvement of the Determination of Fiber Content in Sugarcane Stalks Using NIR-hyperspectral Imaging with Axial Rotation of the Stalk", the 7th Asian NIR Symposium (ANS2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 inนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, อาจารย์, inดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล, อาจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKitsana Lanthong, "Rice Diseases Recognition Using Effective Deep Learning Models", 2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON), 11 - 14 มีนาคม 2020, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
2020 exSutida Ruangkhasap , inนางสาวสิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The prediction of moisture content of Para rubber timber using a small portable NIR spectrometer", The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, Khonkean, Thailand
2020 inนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, อาจารย์, inดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล, อาจารย์, "Locality Preserved Joint Dictionary and Classifier Learning for Speech Emotion Recognition", 2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON), 11 - 14 มีนาคม 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exอิศเรศ กะการดี, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Comparison between SWAT and SWAT+ for simulating streamflow in a paddy-field-dominated basin, northeast Thailand", The 13th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference (TSAE 2020), 30 - 31 กรกฎาคม 2020, Nakhon Ratchasima อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 20
2020 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจักรกฤษณ์ วรรณผ่องใส, exศุภกร เกตุเปลี่ยน, "แบบจำลอง CFD-DEM ของเมล็ดข้าวโพดในฟลูอิไดซ์เบด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุริยะ ม่วงทองหลาง, exมังกราพงศ์ สายนาค, exวิกรานต์ ตันติโภคา, "การจำลองเชิงตัวเลขของปรากฏการณ์การแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้องด้วยการสั่นโดยใช้วิธีวิเคราะห์อนุภาคไม่ต่อเนื่อง", The 6th National Food Engineering Conference 2020 , 6 มีนาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, exศุทธหทัย โภชนากรณ์, exลลิตา ออมสิน, "Moisture Analyzer for dried, roasted fish sheet and fish strip based on NIR technique.", การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 6 มีนาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, exณัฐมล ศิลาชัย, exนิตยา สูญสิ้นภัย , exนนทกาญจน์ แซ่เฉ่า, exไอลดา ผลอินทร, "ผลของกระบวนการแยกส่วนกรดไขมันที่มีต่อคุณภาพของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่ง ชาติครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 วันที่ 6 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม, 6 มีนาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2020 exWichawat Nathabumrung, exPanithan Padthomfang, exTanakorn Tima, inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, อาจารย์, "พฤติกรรมหลังการโก่งเดาะของท่อที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้เนื่องจากการเคลื่อนที่ของของไหลภายในท่อ", The 25th National Convention on Civil Engineering, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exธนภัทร วัฒนาบุญศิริ, exอินทัช ด่านปาน, exธนนพ เหมือนเหลา, inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, อาจารย์, "แรงอัดวิกฤติของโครงสร้างคาน-เสาที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exธนิยพรรธน์ ศรีมนตริภักดี, inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, อาจารย์, exชัยณรงค์ อธิสกุล, exสมชาย ชูชีพสกุล, exชัยยุทธ ชินณะราศรี, "ผลตอบสนองทางพลศาสตร์สำหรับเคเบิ้ลยึดโยงแผงโซล่าเซลล์ลอยน้ำเมื่อรับการกระตุ้นที่ปลายด้านบน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2020 inดร.คณิต มานะธุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุภาภรณ์ กลิ่นเกษร, "แบบจำลองการสลายตัวชีวมวลจากระบวนการทอรีแฟคชั่น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2020 exณรงศักดิ์ พิมใจใส, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การประเมินแบบจำลอง SWAT สำหรับวิเคราะห์สมดุลน้ำในนาข้าวพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 21, 31 กรกฎาคม 2020, นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 exนนท์ธิดา เปล่งวุฒิไกร, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์แบบจำลอง AquaCrop ในการจำลองการปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 ภายใต้ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ต่างกัน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 21, 31 กรกฎาคม 2020, นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 exณัฐดนัย จุลทรักษ์, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์แบบจำลอง DSSAT-CANEGRO สำหรับหาปริมาณการใช้น้ำและความต้องการน้ำชลประทานของอ้อยในจังหวัดนครสวรรค์", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 21, 31 กรกฎาคม 2020, นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 exธณัชชัย วิยานนท์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ำสาขาย่อยห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี ด้วยแบบจำลอง CA-Markov", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21, 31 กรกฎาคม 2020, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสรวิศ รอดทัพ, exนางสาวกรรณิการ์ ครุฑจอน, exนางสาวกนกวรรณ ศรนารายณ์, "การทดสอบการตกของละอองสารที่ฉีดพ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21, 30 - 31 กรกฎาคม 2020, เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 exรศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อารียา ฤทธิมา , exอ.ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์, exอ.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน, exอ.วุฒิชาติ แสวงผล, exอ.จิดาภา ไกรสังข์, inนายยุทธนา ตาละลักษมณ์, อาจารย์, "บทเรียนจากอดีตถึงปัจจุบันและศักยภาพในการเก็บกักน้ำในอนาคตของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 31 กรกฎาคม 2020, นนทบุรี ประเทศไทย
2020 exจารุณี พิทยานิวิฏฐ์, inดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลพืชยึดดิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exรศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อารียา ฤทธิมา , exอ.ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์, exอ.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน, exอ.วุฒิชาติ แสวงผล, exอ.จิดาภา ไกรสังข์, inนายยุทธนา ตาละลักษมณ์, อาจารย์, "ความท้าทายของทางออกภัยแล้ง 2020 : สถานการณ์ปัจจุบันของน้ำต้นทุนและความต้องการน้ำ-การวางแผนและปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 31 กรกฎาคม 2020, นนทบุรี ประเทศไทย
2020 exภมรวัฒน์ อนันต์สวัสดิ์, exภาณุ สุทธิกุล, exศุภกร ซาวทองคำ, inนายเอนก ไกรรอด, inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลอง CFD-DEM ของการไหลของก๊าซ-ของแข็งในไซโคลน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 ธันวาคม 2020, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 exพลพิพัฒ ราชมณี, exปฏิภาณ ชาวคอนไชย, exณัชพล ศิริเมืองมูล, inนายวัชมา โพธิ์ทอง, อาจารย์, inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลอง DEM ของการไหลของอนุภาคบนเครื่องกระจายแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 ธันวาคม 2020, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 exณัฐธยาน์ นามอินทร์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, "การประยุกต์สัมประสิทธิ์การใช้น้ำพืช (Kc) จากดัชนีพืชพรรณแบบ NDVI สำหรับประเมินสมรรถนะการชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 3 ธันวาคม 2020
2020 exโสลดา คงสังข์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, inดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, อาจารย์, "การประเมินความลึกของน้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หนด้วยวิธีดัชนีน้ำแบบ MNDWI ร่วมกับแบบจำลองความสูงดิจิทัล", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 3 ธันวาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57]