ผลงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ (ภาควิชาสัตวบาล) ปี 2020

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ (ภาควิชาสัตวบาล)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ (ภาควิชาสัตวบาล)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2020201720122007 >>
Publish Year International Journal 1
2020 exMadapong, A., exSaeng-chuto, K., exChaikhumwang, P., exTantituvanont, A., inนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, exPedrazuela Sanz, R., exMiranda Alvarez, J., exNilubol, D., "Immune response and protective efficacy of intramuscular and intradermal vaccination with porcine reproductive and respiratory syndrome virus 1 (PRRSV-1) modified live vaccine against highly pathogenic PRRSV-2 (HP-PRRSV-2) challenge, either alone or in combination with of PRRSV-1", Veterinary Microbiology, ปีที่ 244, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 108655-1-11

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ (ภาควิชาสัตวบาล)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=23]