ผลงานสถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) ปี 2019

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของสถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2019 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ผลของหลังคาพลาสติกต่ออุณหภูมิและความเข้มแสงเหนือเรือนยอดองุ่นพันธุ์เพอร์เลท", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ ๑๘, 5 - 7 พฤศจิกายน 2019, เมือง นนทบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=11]