ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว ปี 2024

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (7 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (7 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (7 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว ปี 2024

Publish Year International Journal 3
2024 exOrrachon Sukprasert, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Flexible flatfoot: effects of foot muscle exercises on dynamic balance, plantar pressure, and muscle strength", Journal of Health Research, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 11-19
2024 inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirivarasai, J., "The 40-min HIIT acutely induced bone formation which was likely through the increases in muscle derived interleukin 6 and adiponectin activation: The 16 weeks of HIIT intervention, longitudinal randomized controlled trial", Bone, ปีที่ 184, กรกฎาคม 2024
2024 exอ.กฤตชพล อาษาภักดี, inดร.นันทวัน เทียนแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, "The effect of a health behavior modification model on lipid profile and body fat of education personnel", Journal of Endocrinology, Tropical Medicine and Infectious Diseases, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2024, หน้า 75-81
Publish Year National Journal 2
2024 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุุดทดสอบการทรงตัวก้าวขาตามแนวเส้นรููปดาว", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 10-17
2024 inดร.นันทวัน เทียนแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, exกฤชพล อาษาภักดี, "พฤติกรรมการกินและออกกำลังกายของบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2024, หน้า 63-76

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201620152013 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=44&SectionID=07]