ผลงานสาขาชีวกลศาสตร์การกีฬา ปี 2010

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของสาขาชีวกลศาสตร์การกีฬา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาชีวกลศาสตร์การกีฬา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในสาขาชีวกลศาสตร์การกีฬา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาชีวกลศาสตร์การกีฬา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในสาขาชีวกลศาสตร์การกีฬา ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Year:

<< 2010 >>
Publish Year National Journal 1
2010 exเพ็ญสิริ ประเสริฐสุวรรณ, inดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์, inดร.ปรางทิพย์ ยุวนนท์, อาจารย์, "ผลการรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ต่อระดับอาการปวดของกล้ามเนื้อบ่าและองศาการเคลื่อนไหวในท่าเอียงคอในผู้เล่นกีฬาเทนนิส", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010, หน้า 231-243
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=44&SectionID=01&BudgetYear=2010]