ผลงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ปี 2022

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2022 exPiyapong Prasertsri, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Sirigoon Kuamsub, exKulwara Poolpol, exOrachorn Boonla, "Effects of Long-Term Regular Continuous and Intermittent Walking on Oxidative Stress, Metabolic Profile, Heart Rate Variability, and Blood Pressure in Older Adults with Hypertension", Journal of Environmental and Public Health, ปีที่ 2022, ฉบับที่ -, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 5942947-1-12
2022 inนายภูวนารถ ศรีทน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Postexercise hypotension and heart rate variability response after water- and land-based high-intensity interval exercise in prehypertensive obese men", Journal of Exercise Rehabilitation, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 57-67
Publish Year National Journal 3
2022 exเรวัติ สุดาจันทร, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลเฉียบพลันของการยืดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบกระตุ้นการรับรู้ระบบประสาทกล้ามเนื้อ ที่มีต่ออาการเจ็บระบมกล้ามเนื้อ", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - พฤษภาคม 2022, หน้า 99-110
2022 exสถาพร พาขุนทด, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกลูกบอลปฏิกิริยาที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองการรับลูกแบบเคลื่อนที่ของนักกีฬาฮอกกี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า ึ75-86
2022 exกนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล, exโอปอร์ วีรพันธุ์, exกัญญ์วรา ท่าว่อง, exเบญจพร สุภาอินทร์, exอริยา พลเรียงโพน, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, "ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะพุทธิปัญญาบกพร่องเล็กน้อยในผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก", วารสารวิชาการสาธารณสุข, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 14-26

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=44]