ผลงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ปี 2024

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (30 คน)
ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (30 คน)
ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (30 คน)
ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ปี 2024

Publish Year International Journal 3
2024 exOrrachon Sukprasert, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Flexible flatfoot: effects of foot muscle exercises on dynamic balance, plantar pressure, and muscle strength", Journal of Health Research, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 11-19
2024 exSutima Suwankan, inนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, exSupatcharin Kemarat, "Prediction of 10 km running time by physical and training characteristics in recreational runners", Journal of Human Sport and Exercise, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 193-201
2024 exKwandee, P., inดร.สุรัสวดี สมนึก, อาจารย์, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.บัณฑิตา วานิกร, อาจารย์, exRoytrakul, S., inดร.ไพบูลย์ ตั่นสกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Exploring metabolic pathway alterations in obese fermented feces mediated by individual fruit extracts of Triphala components using untargeted metabolomics", Journal of King Saud University - Science, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024
Publish Year National Journal 1
2024 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุุดทดสอบการทรงตัวก้าวขาตามแนวเส้นรููปดาว", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 10-17

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=44]