ผลงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ยกเลิก) ปี 2022

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ยกเลิก)

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ยกเลิก)
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (1 คน)
ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ยกเลิก) 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ยกเลิก)
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (1 คน)
ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ยกเลิก) ปี 2022

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeter Rubert White, inนายวิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Syllabus Development on Writing English News Stories for KasetsartUniversity Students, Thailand", English Language Teaching , ปีที่ 15, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 120-127

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2022 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนทัศน์ของภาษาในบริบทสังคมวิถีปกติใหม่", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 “กระบวนทัศน์ของภาษาในบริบทสังคมวิถีปกติใหม่, 14 กันยายน 2022, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2022 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุพัตรา สุจริตรักษ์, exรัชดาวรรณ คงสัตย์, exปิยะธิดา หาญประเทศ, exรุ่งทิพย์ กาวิตา, exสุรดา สระทองห้อย, exธีระพงษ์ ทิพย์พานทอง, exพิกุลทอง บุญลาภ, "การจัดการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุค New Normal: อุปสรรคและความท้าทาย", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565, 14 กันยายน 2022, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=30&SectionID=12]