ผลงานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ปี 2021

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 202120202018 >>
Publish Year National Journal 2
2021 inนายพชร ใจอารีย์, อาจารย์, exประสพชัย พสุนนท์, "การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างความรักและพลังขับเคลื่อนองค์กรกับประสิทธิภาพในการทำงานของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกรุงเทพมหานคร", วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 58-68
2021 inนายพชร ใจอารีย์, อาจารย์, exประสพชัย พสุนนท์, "การวิเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของหัวหน้างานโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองคาโน: มุมมองของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารวิชาการ ชลบุรี, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 70-81

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2021 >>
Publish Year National Conference 1
2021 inดร.วทัญญู รัศมิทัต, อาจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 (The 7th TNI Academic Conference 2021 - TNIAC2021), 20 - 21 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=30&SectionID=09]