ผลงานสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ปี 2021

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.ทิพวรรณ พุทธสนธิพจน์, อาจารย์, inดร.ธีรภัทร ศรีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Odd/even cube-full numbers", Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 27-31
2021 exR.E.L. Aldred, exMichael D. Plummer, inวัชรินทร รักษาศักดิ์ชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Asymmetric distance matching extension in 5-connected even planar triangulations", Australasian Journal of Combinatorics, ปีที่ 79, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-14

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2021 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาความรู้และทักษะการนำไปใช้ของการทำโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ", การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5, 15 - 16 มกราคม 2021, อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2021 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาทักษะการคิดแก้ไขอย่างเป็นระบบของนิสิต โดยวิธีโครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6, 1 - 2 เมษายน 2021, อ.เมืองสงขลา สงขลา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=30&SectionID=03]