ผลงานสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ปี 2023

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (2 คน)
ในสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (2 คน)
ในสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ปี 2023

Year:

<< 202320222020 >>
Publish Year National Journal 1
2023 inดร.ชัญญา อินทร์ประสิทธิ์, อาจารย์, inดร.ปิยะภาคย์ ภูมิภมร, อาจารย์, inนางสาววัสราภรณ์ ละนิล, อาจารย์, inนางสาวปรางฉาย ปรัตคจริยา, อาจารย์, exนิติภูมิ สร้อยสูงเนิน, exนวัต อุเทนรัตน์, "พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 403-418
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=84&SectionID=33]