ผลงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2022

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2022

Publish Year International Journal 5
2022 exKorinsak, S., exWongsaprom, C., exJamboonsri, W., exSriprakhon, S., exSirithunya, K., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exToojinda, T., "Identification of broad-spectrum resistance QTLs against rice blast fungus and their application in different rice genetic backgrounds", Journal of Genetics, ปีที่ 101, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022
2022 exSaensuk, C., exRuangnam, S., exPitaloka, M.K., exDumhai, R., exMahatheeranont, S., exde Hoop, S.J., exBalatero, C., exRiangwong, K., exRuanjaichon, V., exToojinda, T., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exWanchana, S., inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "A SNP of betaine aldehyde dehydrogenase (BADH) enhances an aroma (2-acetyl-1-pyrroline) in sponge gourd (Luffa cylindrica) and ridge gourd (Luffa acutangula)", Scientific Reports, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022
2022 exChaisiri, K., exTanganuchitcharnchai, A., inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inนายชวนพจน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์, exTanita, M., exMorand, S., exBlacksell, S.D., "Risk factors analysis for neglected human rickettsioses in rural communities in Nan province, Thailand: A community-based observational study along a landscape gradient", PLoS Neglected Tropical Diseases, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022
2022 inดร.กรรณิกา คำดี, inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, exChotpantarat, S., exSaengkorakot, C., exChanruang, P., exPolee, C., exKhaweerat, S., exUapoonphol, N., exFungklin, R., exSriwiang, W., exKongsri, S., exKukusamude, C., "Assessment of groundwater dynamics in Quaternary aquifers of the Phrae Basin, northern Thailand, using isotope techniques", Hydrogeology Journal, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2022 exMutiara K. Pitaloka, exRobert S. Caine, exChristopher Hepworth, exEmily L. Harrison, exJennifer Sloan, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChutima Phunthong, exRangsan Nongngok, exTheerayut Toojinda, inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exJulie E. Gray, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Induced Genetic Variations in Stomatal Density and Size of Rice Strongly Affects Water Use Efficiency and Responses to Drought Stresses", Frontiers in Plant Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022, หน้า 801706-1-12

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2022 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inนายจตุรงค์ ตันนุกูล, "การประเมินผลโครงการการสร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=84&BudgetYear=2022]