ผลงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2021

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2021

Publish Year International Journal 3
2021 exPitaloka, M.K., exHarrison, E.L., exHepworth, C., exWanchana, S., exToojinda, T., exPhetluan, W., exBrench, R.A., exNarawatthana, S., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exGray, J.E., exCaine, R.S., inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "Rice Stomatal Mega-Papillae Restrict Water Loss and Pathogen Entry", Frontiers in Plant Science, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021
2021 exAesomnuk, W., inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exRuanjaichon, V., inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exToojinda, T., exWanchana, S., inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "Estimation of the genetic diversity and population structure of thailand's rice landraces using snp markers", Agronomy, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 995
2021 exWalayaporn, K, exSonthirod, C, exKongkachana, W, exPhetchawang, P, exSangsrakru, D, exJomchai, N, exPootakham, W, exTangphatsornruang, S, exKraitong, T, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exSomyong, S, "SNP Variants of DELLA and Growth Regulating Factor Genes are Potentially Involved in Height in Coconut", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, กันยายน 2021, หน้า 1271-1286

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2021 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inนายจตุรงค์ ตันนุกูล, inนางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์, inนางสาวกนกวรรณ นาควารี, "การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=84&BudgetYear=2021]