ผลงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2020

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2020

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2020

Publish Year International Journal 4
2020 exPhakchana Nubankoh, exSamart Wanchana, exChatree Saensuk, ex Vinitchan Ruanjaichon, exSulaiman Cheabu, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exTheerayut Toojinda, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "QTL-seq reveals genomic regions associated with spikelet fertility in response to a high temperature in rice (Oryza sativa L.)", Plant Cell Reports , ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 149-162
2020 exWannapa Sattayachiti, exDr. Samart Wanchana, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exPhakchana Nubankoh, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exClive Darwell, exDr.Theerayut Toojinda, "Genome-Wide Association Analysis Identifies Resistance Loci for Bacterial Leaf Streak Resistance in Rice (Oryza sativa L.)", Plants, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 1673
2020 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, exรวิพร บวชชี, exB. Thammasamisorn, exP. Moung-ngam, exB. Wasuri, exชาตรี แสนสุข, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exสุไนมาน เจ๊อาบู, "Backcross breeding for improvement of heat tolerance at reproductive phase in Thai rice (Oryza sativa L.) varieties", The Journal of Agricultural Science, ปีที่ 158, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2020, หน้า 496-510
2020 exKanamon Riangwong, exSamart Wanchana, exWanchana Aesomnuk, exChatree Saensuk, exPhakchana Nubankoh, exVinitchan Ruanjaichon, exTippaya Kraithong, exTheerayut Toojinda, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "Mining and validation of novel genotyping-by-sequencing (GBS)-based simple sequence repeats (SSRs) and their application for the estimation of the genetic diversity and population structure of coconuts (Cocos nucifera L.) in Thailand", Horticulture Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, หน้า 156
Publish Year National Journal 2
2020 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inนายจตุรงค์ ตันนุกูล, inนางประวีณ์นุช เกตุแก้ว, inนางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์, "ทัศนคติของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรต่อระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 79-98
2020 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inนายจตุรงค์ ตันนุกูล, inนางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์, inนางสาวกนกวรรณ นาควารี, "การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารวิชาการ ปขมท., ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 122-128

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2020 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inนายจตุรงค์ ตันนุกูล, inนางประวีณ์นุช เกตุแก้ว, inนางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์, "ทัศนคติของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ต่อระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=84&BudgetYear=2020]