ผลงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2019

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2019

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2019

Publish Year International Journal 7
2019 exDumhai, R., exWanchana, S., exSaensuk, C., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exMahatheeranont, S., exKraithong, T., exToojinda, T., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "Discovery of a novel CnAMADH2 allele associated with higher levels of 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) in yellow dwarf coconut (Cocos nucifera L.)", Scientia Horticulturae, ปีที่ 243, ฉบับที่ -, มกราคม 2019, หน้า 490-497
2019 exKamolsukyeunyong, W., inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exChumwong, P., exKusumawati, L., exChaichoompu, E., exJamboonsri, W., exSaensuk, C., exPhoonsiri, K., exToojinda, T., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Identification of spontaneous mutation for broad-spectrum brown planthopper resistance in a large, long-term fast neutron mutagenized rice population", Rice, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2019, หน้า No6
2019 exสุไลมาน เจ๊อาบู, exณัฏฐ์ พานิชวงษ์, exปริศนา รัตนเมตตา, exบุญธง วสุรีย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "Screening for Spikelet Fertility and Validation of Heat Tolerance in a Large Rice Mutant Population", Rice Science, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 229-238
2019 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, exCheabu, S., inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDetpittayanan, W., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Spikelet fertility and heat shock transcription factor (Hsf) gene responses to heat stress in tolerant and susceptible rice (Oryza sativa L.) genotypes", Journal of Agricultural Science, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2019
2019 inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, "An Evaluation of The Desired Characteristics of Students Under The Project of Moral Development in Private School", International Journal of Industrial Education and Technology, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 41-49
2019 inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exSamart Wanchana, exSrisawat Khanthong, exChatree Saensuk, exTripop Thianthavon , inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exTheerayut Toojinda, "QTL-seq identifies cooked grain elongation QTLs near soluble starch synthase and starch branching enzymes in rice (Oryza sativa L.)", Scientific Reports , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, หน้า 1-10
2019 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, exYoungkom, P., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exมีชัย เซี่ยงหลิว, "Variation in tolerance to salinity stress at the reproductive stage in a large fast neutron mutant rice (Oryza sativa L.) population", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2019, หน้า 445-464
Publish Year National Journal 1
2019 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inนางประวีณ์นุช เกตุแก้ว, inนายจตุรงค์ ตันนุกูล, inนางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์, "การประเมินโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 171-177

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inนางประวีณ์นุช เกตุแก้ว, inนายจตุรงค์ ตันนุกูล, inนางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์, "การประเมินโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=84&BudgetYear=2019]