ผลงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2018

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2018

Publish Year International Journal 8
2018 exWanlayaporn, K., exSomyong, S., exPootakham, W., exShearman, J., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exKumar, P., exChee, P.W., exTragoonrung, S., "QTL mapping of pericarp thickness in immature and mature stages in thai tropical sweet corn (Zea mays var. saccharata)", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 177-187
2018 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exKamolsukyeunyong, W, exSiangliw, M, exSiangliw, JL, exTraprab, S, inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exChaichoompu, E, exSaensuk, C, exPhuvanartnarubal, E, exToojinda, T, exTragoonrung, S, "Thai Hom Mali Rice: Origin and Breeding for Subsistence Rainfed Lowland Rice System", RICE, ปีที่ 11, เมษายน 2018, หน้า 1-12
2018 exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, exพีรพล ม่วงงาม, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "Effects of Heat Stress at Vegetative and Reproductive Stageson Spikelet Fertility", Rice Science, ปีที่ 425, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2018, หน้า 218-226
2018 exNounmusig, J, exKongkachuichai, R, exSirichakwal, PP, exYamborisut, U, exCharoensiri, R, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "The effect of low and high glycemic index based rice varieties in test meals on postprandial blood glucose, insulin and incretin hormones response in prediabetic subjects", INTERNATIONAL FOOD RESEARCH JOURNAL, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, หน้า 835-841
2018 exKusumawati, L, exChumwong, P, exJamboonsri, W, exWanchana, S, exSiangliw, JL, exSiangliw, M, exKhanthong, S, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exKamolsukyeunyong, W, exToojinda, T, "Candidate genes and molecular markers associated with brown planthopper (Nilaparvata lugens Stal) resistance in rice cultivar Rathu Heenati", MOLECULAR BREEDING, ปีที่ 38, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018
2018 exOwusu-Nketia, S, exSiangliw, JL, exSiangliw, M, exToojinda, T, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exRatsameejanphen, N, exRuangsiri, M, exSriwiset, S, exSuralta, RR, exInukai, Y, exMitsuya, S, exKano-Nakata, M, exNguyen, DTN, exTakuya, K, exYamauchi, A, "Functional roles of root plasticity and its contribution to water uptake and dry matter production of CSSLs with the genetic background of KDML105 under soil moisture fluctuation", PLANT PRODUCTION SCIENCE, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2018, หน้า 266-277
2018 exKusumawati, L., exChumwong, P., exJamboonsri, W., exWanchana, S., exSiangliw, J.L., exSiangliw, M., exKhanthong, S., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exKamolsukyeunyong, W., exToojinda, T., "Candidate genes and molecular markers associated with brown planthopper (Nilaparvata lugens Stรฅl) resistance in rice cultivar Rathu Heenati", Molecular Breeding, ปีที่ 38, ฉบับที่ 7, สิงหาคม 2018
2018 exSiripar Korinsak, exTangphatsornruang, S., exWirulda Pootakham, exSamart Wanchana, exAnucha Plabpla, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exTheerayut Toojinda, "Genome-wide association mapping of virulence gene in rice blast fungus Magnaporthe oryzae using a genotyping by sequencing approach", Genomics, ปีที่ 111, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2018, หน้า 661-668

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2018 inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exนางสาวกัญญกาญจน์ พูนศิริ, exนายชาตรี แสนสุข, exนายอาณัติ สุขีวงศ์, exดร. วินธัย กมลสุขยืนยง, exนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภ, exนายวัชรินทร์ ศรีมงคลชัย, exผศ. พิเชษฐ เวชวิฐาน, exดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง, exดร.วิรัลดา ภูตะคาม, exนางสาวนุกูล จอมชัย, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "DNA barcodeing of medicinal plants", Thailand Biodiversity BioBank Conference, 12 - 14 กันยายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2018 exปรากฏ ยวงคำ, exมีชัย เซี่ยงหลิว, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "การคัดกรองประชากรข้าวสายพันธุ์กลายขนาดใหญ่สาหรับความสามารถในการติดเมล็ดในสภาพเครียดจากความเค็มในระยะเจริญพันธุ์", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exปรากฏ ยวงคำ, exมีชัย เซี่ยงหลิว, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "ผลของสภาวะเครียดจากความเค็มต่อลักษณะบางประการในระยะเจริญพันธุ์ของพันธุ์เจ้าหอมนิล", ประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exรวิพร บวชชี, exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, exบุญธง วสุรีย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก2 ให้ทนร้อนในระยะเจริญพันธุ์โดยวิธีการผสมกลับ", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exพลประชา วงศ์ชาลี, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exวินิตชาญ รื่นใจชน, exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพการติดเมล็ดและลักษณะอื่น ๆ ของข้าวพันธุ์ทนร้อน M9962 และ N22 ที่อยู่ในสภาพเครียดจากความร้อนในระยะเจริญพันธุ์", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=84&BudgetYear=2018]