ผลงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2016

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2016

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2016

Publish Year International Journal 1
2016 exชาตรี แสนสุข, exสามารถ วันชะนะ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exสุกัญญา วงศ์พรชัย, exทิพยา ไกรทอง, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกวัตฒ์ ชัยชมภู, exวินิตชาญ รื่นใจชน, exธีรยุทธ ตู้จินดา, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "De novo transcriptome assembly and identification of the gene conferring a “pandan-like” aroma in coconut (Cocos nucifera L.)", Plant Science, ปีที่ 252, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2016, หน้า 324-334
Publish Year National Journal 1
2016 inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.เฉลิม ฟักอ่อน, inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, "มุมมองการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม : กรณีศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต", ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 34-44

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2016 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, exกุหลาบ สีสุขกลาง, exวินิตชาญ รื่นใจชน, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "M9962, the new rice germplasm for heat tolerant: phenotype and genotype assessment", 14th International Symposium on Rice Functional Genomics, 26 กันยายน - 27 ตุลาคม 2016, Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2016 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, exSithichok Tingphatsorn, exวินิตชาญ รื่นใจชน, exWintai Kamolsukyuanyong, exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exเอกวัฒน์ ไชยชมภู, exEkphol Phuvanartnarubarn, exชาตรี แสนสุข, exอนุชา พลับพลา, exมีชัย เซี่ยงหลิว, "Rapid induction of genome-wide spontaneous and novel mutations to enrich natural genetic variation for ideotype breeding", 14th International Symposium on Rice Functional Genomics , 26 - 29 กันยายน 2016, Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2016 exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "Screening for high temperature tolerant rice mutation lines by spikelet fertility", 2nd University Consortium Graduate Forum, 11 - 12 พฤศจิกายน 2016, Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 4
2016 exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, exณัฐฏ์ พานิชวงษ์, exปริศนา รัตนเมตตา, exวารุณี เดชพิทยานันท์, exกุหลาบ สีสุขกลาง, exดวงฤทัย ป้อมเพชร, exนุจรี สิริยา, exพีรพล ม่วงงาม, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "เชื้อพันธุกรรมข้าวทนร้อนของไทย สายพันธุ์ M9962", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 1 - 3 กันยายน 2016, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exดร.วินธัย กมลสุขยืนยง, exนายชาตรี แสนสุข, exนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "การค้นหา SNP ที่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำจากฐานพันธุกรรมที่หลากหลายของข้าวเอเชีย", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 งานวิจัยข้าวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก, 2 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exชุติมา พูลทอง, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exโจนาลิซา เวี่ยงหลิว , inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "ผลของการขาดน้ำต่อคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์ พลังงานศักย์ของน้ำในใบ และการออกดอกของข้าวเจ้าหอมนิลพันธุ์กลายในระยะสืบพันธุ์", ประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2559, 1 - 3 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exดร.วินธัย กมลสุขยืนยง, exนางสาวปัณฑริกา ชุ่มวงศ์, exดร.วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี, inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exนางสาวกัญญกาญจน์ พูนศิริ, exนายชาตรี แสนสุข, exดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา , inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "การค้นพบยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างรวดเร็วโดยวิธี QTL-seq ร่วมกับ double-digest restriction site-associated DNA sequencing (ddRAD).", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 2 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=84&BudgetYear=2016]