ผลงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2015

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2015

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2015

Publish Year International Journal 4
2015 exUawisetwathana, Umaporn, exGraham, Stewart F., exKamolsukyunyong, Wintai, exSukhaket, Wissarut, exKlanchui, Amornpan, exToojinda, Theerayut, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exKaroonuthaisiri, Nitsara, exElliott, Christopher T., "Quantitative H-1 NMR metabolome profiling of Thai Jasmine rice (Oryza sativa) reveals primary metabolic response during brown planthopper infestation", METABOLOMICS, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2015, หน้า 1640-1655
2015 inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exนายชาตรี แสนสุข, exนางสาวสุภาพร พรหมพันธุ์ , exดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, exรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Forward screening for seedling tolerance to Fe toxicity reveals a polymorphic mutation in ferric chelate reductase in rice. Rice", Rice, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, มกราคม 2015, หน้า 1-10
2015 inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, exนางสาวสุภาพร พรหมพันธุ์, exดร.วินธัย กมลสุขยืนยง, exนายวิศรุต สุขะเกตุ, exนายเอกพล ภูวนารถนฤบาล, exนางสาวศิริภา กออินทรศักดิ์, exนางสาวศิริพร กออินทรศักดิ์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Pseudo-backcrossing design for rapidly pyramiding multiple traits into a preferential rice variety.", Rice, ปีที่ 8, ฉบับที่ 7, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 1-16
2015 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exKyaw Swar, exธีรยุทธ ตู้จินดา, exAlisa Kongjaimun, exSrisawat Khanthong, exMyint Yi, exTin Tin Myint, exSiriporn Korinsak, exJonaliza L. Siangliw, "Characterization of Myanmar Paw San Hmwe Accessions Using Functional Genetic Markers", Rice Science, ปีที่ 22, ฉบับที่ 22(2), มีนาคม 2015, หน้า 53-64
Publish Year National Journal 1
2015 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exLaeh Homsengchanh, exธีรยุุทธ ตู้จินดา, exJonaliza L. Siangliw, "Characterization of shoot and root traits of KDML105 CSSLs rice population at reproductive stage", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2015, หน้า 294-298

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2015 exนายธีรศักดิ์ ปัญญาภิรวัฒน์, inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์, "An experimental study of spring back behavior on flow formed thin walled high strength pressure vessel by design of experiment", การประชุมวิชากรด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558, 12 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=84&BudgetYear=2015]