ผลงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2013

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

1

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2013

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 6
2013 exShearman J, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exSangsrakru D, exYoocha T, exTangphatsornruang S, exTragoonrung S, "Transcriptome assembly and expression data from normal and mantled oil palm fruit", Datasets papers in Biology, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013
2013 exPitija, K., exNakornriab, M., exSriseadka, T., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exWongpornchai, S., "Anthocyanin content and antioxidant capacity in bran extracts of some Thai black rice varieties", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 300-308
2013 exPrangthip, P., exSurasiang, R., exCharoensiri, R., exLeardkamolkarn, V., exKomindr, S., exYamborisut, U., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exKongkachuichai, R., "Amelioration of hyperglycemia, hyperlipidemia, oxidative stress and inflammation in steptozotocin-induced diabetic rats fed a high fat diet by riceberry supplement", Journal of Functional Foods, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 195-203
2013 exKongkachuichai, R., exPrangthip, P., exSurasiang, R., exPosuwan, J., exCharoensiri, R., exKettawan, A., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Effect of Riceberry oil (deep purple oil; Oryza sativa Indica) supplementation on hyperglycemia and change in lipid profile in Streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats fed a high fat diet", Inte journalsernational Food Research Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, มกราคม 2013, หน้า 873-882
2013 exKamolsukyunyong, W, exSukhaket, W, exRuanjaichon, V, exToojinda, T, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Single-feature polymorphism mapping of isogenic rice lines identifies the influence of terpene synthase on brown planthopper feeding preferences", RICE, ปีที่ 6, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2013
2013 exKitti Wanlayaporn, inนายเจตษฎา อุตรพันธ์, อาจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, "QTL Mapping for Partial Resistance to Southern Corn Rust Using RILs of Tropical Sweet Corn", American Journal of Plant Sciences, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, เมษายน 2013, หน้า 878-889
Publish Year National Journal 1
2013 exVarinthip Krutkaew, exThanakorn Srirat, exSomvong Tragoonrung, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Cloning and characterization of steroyl-ACP desaturase gene (SAD) in oil palm", Thai Journal of Genetics, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 60-64

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2013 exด้วยรัก กล่ำเสือ, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "อิทธิพลของวันปลูกและพันธุ์ต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลลผิตชีวมวลของข้าว", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=84&BudgetYear=2013]