ผลงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2012

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

2

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2012

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 6
2012 exKanjoo, V., exPunyawaew, K., exSiangliw, J.L., exJearakongman, S., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exToojinda, T., "Evaluation of Agronomic Traits in Chromosome Segment Substitution Lines of KDML105 Containing Drought Tolerance QTL under Drought Stress", Rice Science, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 117-124
2012 exMya Thruza, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Recloning of regenerated plantlets from elite oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) cv. Tenera", African Journal of Biotechnology, ปีที่ 11(82), ฉบับที่ -, ตุลาคม - ธันวาคม 2012
2012 exMyint, K.M., exArikit, S., exWanchana, S., exYoshihashi, T., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "A PCR-based marker for a locus conferring the aroma in Myanmar rice (Oryza sativa L.)", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 125, ฉบับที่ 5, กันยายน 2012, หน้า 887-896
2012 exMyint, K.M., exCourtois, B., exRisterucci, A.-M., exFrouin, J., exSoe, K., exThet, K.M., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exGlaszmann, J.-C., "Specific patterns of genetic diversity among aromatic rice varieties in Myanmar", Rice, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2012, หน้า 1-2
2012 exWin, K.M., exKorinsak, S., exJantaboon, J., exSiangliw, M., exLanceras-Siangliw, J., exSirithunya, P., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exPantuwan, G., exJongdee, B., exSidhiwong, N., exToojinda, T., "Breeding the Thai jasmine rice variety KDML105 for non-age-related broad-spectrum resistance to bacterial blight disease based on combined marker-assisted and phenotypic selection", Field Crops Research, ปีที่ 137, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2012, หน้า 186-194
2012 exKhin Myo Myint, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exSamart Wanchana, exTadashi Yoshihashi, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "A PCR-based marker for a locus conferring the aroma in Myanmar rice (Oryza sativa L.)", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 125, ฉบับที่ 5, กันยายน 2012, หน้า 887-896
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, "การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามโครงการระบบการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2012, หน้า 23-31

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2012 inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exนางสาวสุภาพร พรหมพันธุ์, exนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, exนายชาตรี แสนสุข, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, exรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Reverse and forward genetics approaches to identify mutants conferring high grain Fe density and tolerance to Fe toxicity", 10th International Symposium on Rice Functional Genomics, 26 - 29 พฤศจิกายน 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2012 inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, exสิรินภา ช่วงโอภาส, inดร.จิรวัฒน์ วีรังกร, inนางวันทนีย์ พึ่งแสง, inนายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์, "การตอบสนองของข้าวโพดและสมบัติบางประการของดินที่ได้รับผลกระทบจากเชื้ออะโซสไปริลลัม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี", การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 , 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exนายสมศักดิ์ แซ่ซู้, exดร.นงนาถ พ่อค้า, exนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exนายอนุชา พลับพลา, exนางสาวสุภาพร พรหมพันธุ์, exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, exรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "การหาหน้าที่ของยีนในจีโนมโดยใช้ฐานพันธุกรรมของพันธุ์กลายจากการอาบรังสี", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=84&BudgetYear=2012]