ผลงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2020

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2011

Publish Year International Journal 11
2011 exLeardkamolkarn, V., exThongthep, W., exSuttiarporn, P., exKongkachuichai, R., exWongpornchai, S., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Chemopreventive properties of the bran extracted from a newly-developed Thai rice: The Riceberry", Food Chemistry, ปีที่ 125, ฉบับที่ 3, เมษายน 2011, หน้า 978-985
2011 exThuzar, M., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exTragoonrung, S., inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Efficient and rapid plant regeneration of oil palm zygotic embryos cv. 'Tenera' through somatic embryogenesis", Acta Physiologiae Plantarum, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 123-128
2011 exRathmuny Then, exJonaliza L. Siangliw, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exShu Fukai, exTheerayut Toojinda, "Effects of Drought Tolerant Quantitative Trait Loci on Flowering Traits, Panicle Exsertion Rate, Spikelet Sterility and Grain Yield of Rice under Rainfed Lowland Conditions", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 101-109
2011 exนายศิวเรศ อารีกิจ, exTadashi Yoshihashi, exนายสามารถ วันชะนะ, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exนายเรืองชัย จูวัฒนสำราญ, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "A PCR-based marker for a locus conferring aroma in vegetable soybean (Glycine max L.)", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 122, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 311-316
2011 exKorinsak, S., exSirithunya, P., exMeakwatanakarn, P., exSarkarung, S., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exToojinda, T., "Changing allele frequencies associated with specific resistance genes to leaf blast in backcross introgression lines of Khao Dawk Mali 105 developed from a conventional selection program", Field Crops Research, ปีที่ 122, ฉบับที่ 1, เมษายน 2011, หน้า 32-39
2011 exJantaboon, J., exSiangliw, M., exIm-mark, S., exJamboonsri, W., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exToojinda, T., "Ideotype breeding for submergence tolerance and cooking quality by marker-assisted selection in rice", Field Crops Research, ปีที่ 123, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2011, หน้า 206-213
2011 inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThammachuchourat, N, exHorata, N, exArikit, S, exMyint, KM, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Biochemical and Enzymatic Study of Rice BADH Wild-Type and Mutants: An Insight into Fragrance in Rice", PROTEIN JOURNAL, ปีที่ 30, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2011, หน้า 529-538
2011 exKuaprasert, B, exSilprasit, K, exHorata, N, exKhunrae, P, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Purification, crystallization and preliminary X-ray analysis of recombinant betaine aldehyde dehydrogenase 2 (OsBADH2), a protein involved in jasmine aroma, from Thai fragrant rice (Oryza sativa L.)", ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS, ปีที่ F67, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 1221-1223
2011 inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNapaporn Thammachuchourat, exNatharinee Horata, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exKhin Myo Myint, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Biochemical and enzymatic study of rice BADH wild-type and mutants: an insight into fragrance in rice.", The Protein Journal, ปีที่ 30, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2011, หน้า 529-538
2011 inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exTadashi Yoshihashi, exSamart Wanchana, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exRuangchai Juwattanasomran, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "A PCR-based marker for a locus conferring aroma in vegetable soybean (Glycine max L.).", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 122, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 311-316
2011 inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exTadashi Yoshihashi, exSamart Wanchana, exTran T. Uyen, exNguyen T. T. Huong, exSugunya Wongpornchai, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Deficiency in the amino aldehyde dehydrogenase encoded by GmAMADH2, the homologue of rice Os2AP, enhances 2-acetyl-1-pyrroline biosynthesis in soybeans (Glycine max L.).", Plant Biotechnology Journal, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 75-87

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exSithichoke Tangphatsornruang, exSoulard Laurent, exJittima Piriyapongsa, exWorrawat Engchuan, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exTimithy J Tranbarger, exMorcillo Fabienn, exSomvong Tragoonrung, "Identification of MicroRNAs in Normal and Mantled Oil Palm Fruit via 454 Transcriptome Sequencing.", Plant and Animal Genome Conference XXI., 15 - 19 มกราคม 2011, San Diego แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Current Positions and New Frontiers in Rice Breeding", การประชุมวิชาการก้าวใหม่งานวิจัยข้าว "New Frontiers in Rice Science and Technology", 30 พฤษภาคม 2011, โรงแรงรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
Publish Year International Patent 4
2011 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exดร.สามารถ วันชะนะ, exวินธัย กมลสุขยืนยง, "Nucleic acid enhancing synthesis of 2-acetyl-1-pyrroline in plant and fungus", NATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT AGENCY , 2011
2022 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวภัสสร กลิ่นรอด , "ผนังสำเร็จรูป", Kasetsart University, 2022
2023 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฏรี ศรีดารานนท์, อาจารย์, exโจเซฟ เคดารี, "ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสง", Kasetsart University, 2023
2019 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฏรี ศรีดารานนท์, อาจารย์, "โดมรับแสงทางอ้อมและระบายอากาศสำหรับหลังคาอาคาร", ผู้ประดิษฐ์, 2019
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=84&BudgetYear=2011]