ผลงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2010

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

3

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2010

Publish Year International Journal 8
2010 inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, exToojinda T , exKosawang C , inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exTharreau D , exSirithunya P, "Development of elite indica rice lines with wide spectrum of resistance to Thai blast isolates by pyramiding multiple resistance QTLs", Plant Breeding, ปีที่ 129, ฉบับที่ 2, เมษายน 2010, หน้า 176-180
2010 exNongnat Phoka, exSomvong Tragoonrung, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Sequence Variation and Haplotype Structure in the Lox3 Gene of Oryza sativa L.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 372-380
2010 exN.Phoka, exS.Wongpornchai, exN.Puttawong, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Static Headspace GC-MS Analysis for Evaluation of Oxidative Stability in Rice Bran", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 1-8
2010 exSuwanoot Tuntragul, inดร.สมจิต สุรพัฒน์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influence of Rice Bran Oil and Rice Flours on Physicochemical Properties of a Mozzarella Cheese Analog", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 924-934
2010 exWongsaprom, C., exSirithunya, P., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exPantuwan, G., exJongdee, B., exSidhiwong, N., exLanceras-Siangliw, J., exToojinda, T., "Two introgressed quantitative trait loci confer a broad-spectrum resistance to blast disease in the genetic background of the cultivar RD6 a Thai glutinous jasmine rice", Field Crops Research, ปีที่ 119, ฉบับที่ 2-3, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 245-251
2010 exDaiponmak, W., exTheerakulpisut, P., exThanonkao, P., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exPrathepha, P., "Changes of anthocyanin cyanidin-3-glucoside content and antioxidant activity in Thai rice varieties under salinity stress", ScienceAsia, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2010, หน้า 286-291
2010 exSuwanmanon, K., inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมจิต สุรพัฒน์, exChiu, C.-H., exGuu, Y.-K., "Inhibitory effects of plant extracts on the growth of five pathogenic bacteria", Taiwanese Journal of Agricultural Chemistry and Food Science, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2010, หน้า 197-203
2010 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exTadachi Yoshihashi, "Molecular Aspects of Fragrance and Aroma in Rice.", Advances in Botanical Research, ปีที่ 56, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2010, หน้า 49-73

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2010 inนางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ, inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, "การศึกษาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกระบวนการ PDCA", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง"ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก" , 3 กันยายน 2010, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2010 exวินธัย กมลสุขยืนยง, exดร.จิรพงศ์ ใจรินทร์, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "ยีน terpene synthase กับความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของข้าว", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ , 15 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exมีชัย เซี่ยงหลิว, exอาสาฬหะ พัฒนธารา, exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exนันทวรรณ คณะวาปี, exรศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์, exกฤตยา สายสมัย, exโจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว, exดร.ธีรยุทร ตู้จินดา, exProfessor Shu Fukai, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของตำแหน่งพันธุกรรม SaltQTLchr1b (qSt1b) ต่อความทนทานความเค็มในข้าวระยะต้นกล้าภายใต้สภาวะดินจำลองและในสภาวะแปลง", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ , 15 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, exศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exอนุชา พลับพลา, exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "การพัฒนา SNP Array ที่จำเพาะกับยีนในขบวนการสังเคราะห์และตบแต่งโมเลกุลแป้งเพื่อใช้ในการทำ Association mapping", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ , 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exดร.ศิวเรศ อารีกิจ, exดร.ทาดาชิ โยชิฮาชิ, exดร.สามารถ วันชะนะ, exรศ.ดร.สุกัญญา วงศ์พรชัย, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "การค้นพบยีนความหอม จากข้าวสู่ถั่วเหลืองและพืชอื่น ๆ", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ วันที่ 15–17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ , 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exอนุชา พลับพลา, exKhin Myo Myint, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exดร.สมทรง โชติชื่น, exดร.ฉวีวรรณ วุฒิญาโณ, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "การตรวจสอบรูปแบบชุดอัลลีลของ SNP บริเวณยีน Os2AP และพิมพ์เขียวจีโนมในข้าวหอม เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวหอมพื้นเมืองไทยและพม่า", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ วันที่ 15–17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ , 17 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exสมศักดิ์ แซ่ซู้, exดร.นงนาถ พ่อค้า, exเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exอนุชา พลับพลา, exสุภาพร พรหมพันธุ์, exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, exรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "แหล่งกำเนิดความแปรปรวนทางพันธุกรรมเพื่อการค้นหาหน้าที่ของยีนและการปรับปรุงพันธุ์", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ วันที่ 15–17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ , 15 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "ผลของการทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะทนน้ำท่วมบริเวณ Sub1 ที่มีต่อยีนทั้งจีโนมภายใต้สภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยเทคนิคดีเอ็นอะเร", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ วันที่ 15–17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ , 15 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=84&BudgetYear=2010]