ผลงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2009

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

1

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

Publish Year International Journal 8
2009 exJairin, J, exTeangdeerith, S, exLeelagud, P, exKothcharerk, J, exSansen, K., exYi, M, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exToojinda, T, "Development of rice introgression lines with brown planthopper resistance and KDML105 grain quality characteristics through marker-assisted selection", Field Crops Research, ปีที่ 110, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 263-271
2009 exThongjuea, S, exRuanjaichon, V, exBruskiewich, R, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "RiceGeneThresher: A web-based application for mining genes underlying QTL in rice genome", Nucleic Acids Research , ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 996-1000
2009 inดร.กรรณิกา คำดี, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exvan Doorn, WG, "Effect of heat treatment on ripening and early peel spotting in cv. Sucrier banana", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2009, หน้า 288-293
2009 exYi, M, exNwe, KT, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exToojinda, T, "Marker assisted backcross breeding to improve cooking quality traits in Myanmar rice cultivar Manawthukha", FIELD CROPS RESEARCH, ปีที่ 113, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2009, หน้า 178-186
2009 exSureewan Punthanara, inดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมจิต สุรพัฒน์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, exWonganan Narongwanichakarn, "Effects of Cassava Hay Supplementation on Antibacterial Activity of the Lactoperoxidase System in Raw Milk of Dairy Cows", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 486-496
2009 exKorinsak, S, exSriprakhon, S, exSirithanya, P, exJairin, J, exKorinsak, Siripar, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exToojinda, T, "Identification of microsatellite markers (SSR) linked to a new bacterial blight resistance gene xa33(t) in rice cultivar 'Ba7'", MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2009, หน้า 235-247
2009 inนางสาวกรองทอง รัตนวงศ์สวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, "A family of Beta-Fibonacci sequences", Scientia Magna an international journal, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2009, หน้า 6-12
2009 inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, exSiangchai Sriprakhon, exChankarn Wongsaprom, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exTheerayut Toojinda, exDidier Tharreau, exPattama Sirithunya, "Genetic Mapping of Magnaporthe grisea Avirulence Gene Corresponding to Leafand Panicle Blast Resistant QTLs in Jao Hom Nin Rice Cultivar", Journal of Phytopathology, ปีที่ 157, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2009, หน้า 338-343

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์, "หนึ่งในอาชีพที่สังคมต้องยอมรับในปัจจุบัน: รปภ.หญิง", The 2nd International Academic Conference and Research Presentation : New Challenges for Educational Cooperation for Development on the East – West Economic Corridor , 4 กันยายน 2009, สกลนคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 inนางสาวนีรนุช ภาชนะทิพย์, "ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนการสอนโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=84&BudgetYear=2009]